Пресконференция на НПГВМ Иван Павлов- Стара Загора 

за информиране на обществеността за изпълнение на процедура по изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение към

НПГВМ Иван Павлов

 

 

В Стара Загора ще бъде изграден Център за високи постижения в професионалното образование и обучение към

НПГВМ „ Иван Павлов

 

 Презентация за изграждане на  ЦВП в ПОО

 

 

Със заповед №РД-09-5599/15.11.2022 г. на министъра на образованието и науката, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора придоби статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.  

Училището ще бъде модернизирано и финансирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Планът предвижда гимназията да бъде оборудвана в съответствие с най-високите технологични изисквания, да се превърне в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и да работи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции. Инициативата за центрове за високи постижения е с цел да бъдат придобити висококачествени умения и компетентности, водещи до трудова заетост и възможности в продължение на цялата кариера, отговарящи на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика. Работата по проекта включва повишаване квалификацията на учители и преподаватели в партньорство с бизнеса и с фокус дигитализация и зелени технологии.

На 06.12.2023 г. е сключен договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение", финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Регистрационен номер на договора: BG-RRP-1.014-0026-C01

Наименование на инвестицията: Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение към Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов", гр. Стара Загора.

Размер на финансирането: 3 416 134, 12 лв.

Начало на изпълнение: 06.12.2023 г. 

Срок на изпълнение: до 31.05.2026 г. 

♦  ♦  ♦

Резултатите от проведения Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за 2024 год. ще бъдат отчетени на 13.06.2024 год. от 12:30 ч. в кинозалата на НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора.
Каним всички участници, заедно с техните ръководители и всички родители, които желаят, да присъстват!

♦  ♦  ♦

НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора кандидатства по Национална програма на МОН "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул 3 "Културните институции като образователна среда" през учебната 2022/2023 година Резултатите от проведения Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за 2023 год. ще бъдат отчетени на 28.06.2023 год. от 13:30 ч. в кинозалата на НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора.
Каним всички участници, заедно с техните ръководители и всички родители, които желаят, да присъстват!

♦  ♦  ♦

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани – Стара Загора“

Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”  е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Актуална информация относно проекта, може да откриете на bg.проекти.htm и на https://www.facebook.com/npgvm.sz .


♦  ♦  ♦

70 години 

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ГОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

 

Виж
Национален конкурс

„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Национален конкурс

 

РЕЗУЛТАТИ

от конкурса 

2023/2024 г.


ОЩЕ ...ПОСТИЖЕНИЕ

Успешна операция

ПОСТИЖЕНИЕ

Д-р Йорданка Хитова и д-р Иван Вълчев, преподаватели от НПГВМ "Иван Павлов", извършиха успешна операция при рядко срещана диагноза -
обстипация на книжката при преживните животни.
Рубрика по БДП

Рубрика по БДП

 

 


Запази детето на пътя!

 


ОЩЕ ...

 

 

 

 Гимназията е носител на:

 

- високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2022 година;     

- наградата на РУО - Стара Загора за значим принос в областта на образованието "Митрополит Методий Кусев" - 2019 година;

     - високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2009 година;

     - медал "1300 години България" - 1981 година;

     - орден "Кирил и Методий" І степен - 1975 година.

 

  Мисия


Училището неотменно и убедено следва една от основните си политики – да допринася за формирането и развиването у подрастващите на съвременните цивилизационни ценности, основаващи се на толерантността и хуманността.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024