УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Във връзка с писма с изх. № РД-16-8848 от 28.09.2023 г. и изх. № РД-16-8900 от
29.09.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието – Стара Загора
Ви информираме, че от 01 октомври 2023 г. отсъствията по здравословни причини
на учениците ще се извиняват само с електронни медицински бележки.

Повече информация може да прочетете ТУК


Със заповед №РД-09-5599/15.11.2022 г. на министъра на образованието и науката, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов” – Стара Загора придоби статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.  

Училището ще бъде модернизирано и финансирано със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в рамките на Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“. Планът предвижда гимназията да бъде оборудвана в съответствие с най-високите технологични изисквания, да се превърне в ядро на регионални екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и да работи въз основа на партньорства между професионални гимназии, висши училища, компании, местни власти и други образователни институции. Инициативата за центрове за високи постижения е с цел да бъдат придобити висококачествени умения и компетентности, водещи до трудова заетост и възможности в продължение на цялата кариера, отговарящи на нуждите на иновативна, приобщаваща и устойчива икономика. Работата по проекта включва повишаване квалификацията на учители и преподаватели в партньорство с бизнеса и с фокус дигитализация и зелени технологии.

На 06.12.2023 г. е сключен договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение", финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Регистрационен номер на договора: BG-RRP-1.014-0026-C01

Наименование на инвестицията: Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение към Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов", гр. Стара Загора.

Размер на финансирането: 3 416 134, 12 лв.

Начало на изпълнение: 06.12.2023 г. 

Срок на изпълнение: до 31.05.2026 г. 

♦  ♦  ♦

Резултатите от проведения Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за 2023 год. ще бъдат отчетени на 28.06.2023 год. от 13:30 ч. в кинозалата на НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора.
Каним всички участници, заедно с техните ръководители и всички родители, които желаят, да присъстват!

♦  ♦  ♦

НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора кандидатства по Национална програма на МОН "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул 3 "Културните институции като образователна среда" през учебната 2022/2023 година Резултатите от проведения Национален конкурс „Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“ за 2023 год. ще бъдат отчетени на 28.06.2023 год. от 13:30 ч. в кинозалата на НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора.
Каним всички участници, заедно с техните ръководители и всички родители, които желаят, да присъстват!

♦  ♦  ♦

Учениците Виктория Тодорова от 11а, Виктор Желязков от 9а и Йоан Пенчев от 8а клас взеха участие във видеоконкурса "Васил Левски през моите очи" на тема Васил Левски в комитета по случай 151 години от гибелта на Апостола на свободата.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2” в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани – Стара Загора“

Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”  е финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Актуална информация относно проекта, може да откриете на bg.проекти.htm и на https://www.facebook.com/npgvm.sz .


♦  ♦  ♦

Специалности в НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора

70 години 

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ГОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

 

Галерия

70 години

НПГВМ "Иван Павлов"

 

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

 

Виж
Национален конкурс

„Ветеринарният лекар – лечител на човечеството“

Национален конкурс

 

РЕЗУЛТАТИ

от конкурса 

2022/2023 г.


ОЩЕ ...ПОСТИЖЕНИЕ

Успешна операция

ПОСТИЖЕНИЕ

Д-р Йорданка Хитова и д-р Иван Вълчев, преподаватели от НПГВМ "Иван Павлов", извършиха успешна операция при рядко срещана диагноза -
обстипация на книжката при преживните животни.
Рубрика по БДП

Рубрика по БДП

 

 


Запази детето на пътя!

 


ОЩЕ ...

 

 

 

 Гимназията е носител на:

 

- високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2022 година;     

- наградата на РУО - Стара Загора за значим принос в областта на образованието "Митрополит Методий Кусев" - 2019 година;

     - високопрестижната награда за безспорни постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева" - 2009 година;

     - медал "1300 години България" - 1981 година;

     - орден "Кирил и Методий" І степен - 1975 година.

 

  Мисия


Училището неотменно и убедено следва една от основните си политики – да допринася за формирането и развиването у подрастващите на съвременните цивилизационни ценности, основаващи се на толерантността и хуманността.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024