СТИПЕНДИИ

За да се запознаете с условията и реда за получаване на стипендии от ученици на НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора, след завършено основно образование, и получите необходимия набор от документи
за учебната 2018/2019 година - изберете:

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5.1

Приложение №5.2

Приложение №5.3

Приложение №6.1

Приложение №6.2
 
 

 


   Във връзка с ПМС №328/ 28.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и съгласно Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основано образование и одобрено предложение на Комисията за стипендиите на НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора, постъпило на 15.11.2018 г., е издадена Заповед №426/15.11.2018 г. на Директора на НПГВМ "Иван Павлов" за изплащане на стипендиите за I учебен срок.

 

* Справка за размера на стипендиите потърсете в счетоводството на училището.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019