СТИПЕНДИИ

Учениците, които са социално слаби, могат да подадат документи до училищната комисия за стипендиите за получаване на еднократна стипендия за учебен срок.

Еднократните стипендии са за:

  • преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
  • постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

За да се запознаете с условията и реда за получаване на стипендии от ученици на НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора, след завършено основно образование, и получите необходимия набор от документи
за учебната 2023/2024 година - изберете:

 

Условия, ред и документи за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - I срок

 

Условия, ред и документи за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - II срок

 

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5.1

Приложение №5.2

Приложение №5.3

Приложение №6.1

Приложение №6.2

Приложение №7

 


 

 

* Справка за размера на стипендиите потърсете в счетоводството на училището.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024