С Е М И Н А Р
ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО
Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"

на 22.10.2015 г., 15.30 часа, Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23), Конферентна зала - Сити 1

Дневен ред:


1. Регистрация на участниците и предоставяне на рекламни материали.
2. Откриване на работната среща.
3. Приветствие към участниците и представителите на медиите от Ръководителя на проекта.
4. Поздравителен адрес от името на партньора по проекта - организация AMFI, Италия.
5. Представяне на целите и задачите на проекта црез видеоматериал.
6. Дискусия с участието на заинтересованите лица и представителите на медиите.
7. Връчване на Европас за мобилност и сертификати от Ръководителя на проекта.
8. Закриване на работната среща.

 

Проектът "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" се осъществява от ПГВМ "Иван П. Пвлов", гр. Стара Загора в партньорство с AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия, с финансовата подкрепа на Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение, съфинансирана от Европейската комисия.

Заключителната работна среща е насочена към постигането на информираност и публичност относно изпълнението на ключовите дейности по проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните и вече постигнатите резултати от реализацията на отделните дейности.

 
Ръководител на проекта - д- р Камен Ябълкаров
Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов" Стара Загора

 

*******
 
Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение"

  

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

в ПГВМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора

на 12 Ю Н И 2015 г.

 

Отваряме вратите си за вас!
Елате ни на гости:
- Разгледайте училището, класните стаи, учебните лаборатории, кабинети и общежитието на гимназията;
- Запознайте се с нашите учители и възпитатели;
- Научете повече за условията за кандидатстване;
- Получете отговор на всички ваши въпроси;

От 12.00 часа ще се проведе изложба на тема "Моят домашен любимец";
В 13,00 часа директорът на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора ще награди участниците в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС " Ветеринарният лекар - лечител на човечеството", посветен на 165- годишнината от рождението на Иван П. Павлов и 65- годишнината от създаването на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора.

За повече информация: Стара Загора, бул. "св. Патриарх Евтимий" 21
Телефон: 0878190228, 0878190229 e- mail:


*******
 
СПИСЪК
на участниците по Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки- успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност,
за периода 18 април 2015 - 04 май 2015 г.

 

№ Трите имена на ученика Клас
1 Димитринка Кирова Вичева 11г
2 Иван Руменов Якимов 11а
3 Дарина Христова Христова 11а
4 Иван Георгиев Русенов 11г
5 Стою Иванов Баръмски 11г
6 Аделина Мирославова Минчева 11а
7 Теодор Тодоров Тосев 11г
8 Мартин Тодоров Иванов 11а
9 Петър Бориславов Петров 11а
10 Станислав Петров Алексов 11а
11 Рада Миткова Митева 11в
12 Иван Светославов Славов 11в
13 Нели Валентинова Георгиева 11в
14 Теньо Димитров Димитров 11в
15 Валерия Мариова Христова 11в
16 Кримена Иванова Ангелова 11е
17 Неделина Илкова Маламова 11в
18 Християна Ивайлова Христова 11в
19 Петя Живкова Тенева 11в
20 Ива Александрова Чобанова 11е
21 д- р Лидия Стоянова Блажева - ПДУПД
22 Илиана Дамянова Тотева - Петрова старши учител

Подаване на документи от учениците, които желаят да кандидатстват по проект № 2014- 1- BG01- KA102- 001194, със заглавие "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по програма "Еразъм+" на ЕС, ключова дейност "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение" в срок до 07.11.2014 г. в канцеларията на училището, при г- жа Пенка Баева.

1.   Заявление за участие в проекта/по образец/.
2.   Декларация за участие в проект.
3.   Съгласие от родител за потенциално бъдещо участие в мобилността.
4.   Мотивационно писмо
1.   Минимални и специфични изисквания към учениците в подбора:
- Да се обучават в специалности: "Ветеринарен техник" и "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки";
- Да не им е налагано наказание от Педагогическия съвет на професионалната гимназия;
2.   Критерии за селекция - сбор от показателите:
- Среден успех от оценките по предметите по професионална подготовка от 10клас;
- Оценките от тест по английски език;
- Оценката от тест  по професионална подготовка, включващ учебно  съдържание от изучените учебни предмети до момента;
При равен брой точки на кандидатите се взема предвид следния критерий: Активно присъствие в живота на гимназията -  училищни мероприятия.


 
30 септември 2014 г. /вторник/ в кинозалата на гимназията - разясняване на целите и задачите на проекта, мобилността и предвидените дейности, както и възможността учениците от 11 клас да се включат в проект по програма "Еразъм+" на ЕС, ключова дейност, "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение" със заглавие:  "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място".
Сключен е договор № 2014- 1- BG01- KA102- 001194 с Центъра за развитие на човешките ресурси на 03.10.2014 година. Проектът ще се осъществи в рамките на периода от 01.06.2014 година до 31.05.2016 година.

 
*******

29  юли 2014 година
Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора е одобрена да работи по Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки- успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност през 2014/2015 учебна година.

ЗА ПРОЕКТА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА


В проекта ще участват 20 ученици от XI клас, 10 от професия "Ветеринарен техник" и 10 от професия "Техник- технолог по качеството на храни и напитки", които ще проведат производствената практика по професията на реални работни места в Италия, под ръководството на д- р Лидия Блажева- координатор на проекта и д- р Илиана Петрова, учител по професионална подготовка. Участниците в проекта са ученици, които са показали най- добри резултати в усвояване на професионалната подготовка и със стремеж към постоянен растеж и развитие, с  подчертано търсене на нови постижения.
Групата от професия "Ветеринарен техник" ще осъществи работни посещения в животновъдни ферми и ще опознае  италианския опит и иновации в животновъдството и ветеринарната медицина.
Групата от професия "Техник- технолог по качеството на храни и напитки" ще проведе производствената практика по професията в предприятия за производство на биологични продукти, основно зеленчуци, салати, сирена. Дейностите са свързани с опознаване на иновациите в производството на безопасни хранителни продукти без добавки и подобрители,. биологичните продукти и маркетинг.
Образователната мобилност на учениците ще се проведе в периода от 18 април до 04 май 2015 г.
На всеки участник ще бъде издаден Сертификат Europass мобилност,  подписан от ръководителя на приемащата фирма, удостоверяващ, че обучаемият успешно е завършил своята професионална практика съгласно предварително изготвената работна програма.


Основната цел е чрез мобилност в европейска страна с развито животновъдство и хранителна индустрия учениците да усвоят европейския иновативен опит и да усъвършенстват професионалните си компетенции.
Особено ценни за тях като бъдещи специалисти са: профилактиката във фермите, хуманното отношение и защитата на животните; производството на биологична продукция.Модерни технологии на отглеждане на животните. Иновациите в животновъдството и ветеринарната медицина. Развъждане, хранене и обслужване на животните. Фиксиране, ваксиниране, кастриране на животните, обработване на рани, поставяне на превръзки и стерилизация на хирургически инструменти. В предприятията да проследят управлението, организацията и контрола на всеки един технологичен процес при производство на  храни и напитки. Безопасността на храните като многокомпонентна система от Регламенти, Стандарти, оборудване, апаратура,  осигуряващи производството на качествен и безопасен за здравето на човека готов продукт от "фермата до вилицата", по цялата верига на производството.

В резултат на посочените цели очакваме да получим следните резултати:
1.Учениците да проведат практиката си по професията в европейски животновъдни ферми и модерно оборудвани предприятия и придобиване на ключови компетентности, личностен напредък и плавен преход към реалното работно място.
2.Да прилагат отглеждане, хранене и развъждане на животните според Европейските стандарти. Да опознаят добрите животновъдни практики и иновативен опит при лечението на животните. Приемане и изпълнение на конкретни задачи от прекия наставник и работодателя.
3.Да опознаят информационните технологии в системите за непрекъснат мониторинг на хигиенния дизайн (помещения, технологични процеси, техническо оборудване, апаратурно осигуряване, лабораторни методи за анализ, оперативен човешки персонал) в преработката на суровини, полуфабрикати, готова продукция, тяхната дистрибуция и търговска реализация.
4.Развитие на инициативността и предприемчивостта у младите хора.Откриване на нови възможности за избор, по- висока адаптивност към променящите се условия на живот и работа, социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.
5.Подобряване на чуждоезиковите компетентности на учениците и терминологията, характерна за професията. Придобиване на конкретни практически за работа в мултикултурен екип.
6.Периодът на практика в чужбина ще се признае от училищното ръководство и ще бъде издаден документ Europass мобилност, валидиращ придобитите и показани знания и умения.
7.Запознаване с различна култура, социализиране на младите хора и отвореност към света.
Образователната мобилност на обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение ще се проведе от 18 април до 04 май 2015 г.

 

Дългосрочните ползи от този проект са:


1.Висок престиж на училището.Подготвени специалисти, които да работят за развитие на конкурентно европейско земеделие и животновъдство, следвайки Общата селскостопанска политика. Да кандидатстват по Мерките за подпомагане на земеделските производители по "Програма за развитие на селските райони 2014- 2020".
2.Практиката в чужбина ще развие предприемаческите способности, ще насърчи увереността в собствените сили и спомогне за създаване на активно европейско гражданство.
3.По време на обучението се очаква постигане на напредък и личностно развитие на участниците. Мобилността служи за подобряване на взаимното разбирателство и културните отношения в ЕС и засилване на икономическото и социалното сближаване на държавите- членки.

 

ВАЛИДИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИЕТЕ ОТ ПРАКТИКАТА


Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извършва от партньорската организация.
Темите, които са предвидени в работните програми в края на всеки работен ден ще бъдат обсъждани за отчитане на резултатите.
По време на мобилността директорът на училището ще извърши мониторинг като посети Италия и наблюдава работните посещения.
На всеки участник ще бъде издаден Сертификат Europass мобилност за периода на престой в Италия.

 
ЕВРОПЕЙСКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

Според специфичните цели на програмата "Еразъм+" в сферта на професионалното образование и обучение - повишаване пригодността на заетост на младежите и улесняване на прехода им към пазара на труда; повишаване на ключови компетентности и умения; засилване на международното измерение на образованието и обучението, чрез сътрудничество между институции на държави по програмата и държави партньори в областта на професионалното образование и обучение.


ОЦЕНКА


Анкетиране на учениците в началото при стартиране на проекта и след приключване на мобилността в Италия. Целта на анкетите е да се проследят положителните промени при участниците. Ще споделят за ползите и слабите страни на мобилността. Възможностите, които предоставя. Ще се състои защита на производствената практика от учениците след завръщането им в България. Учениците ще представят презентации, в които да представят най- забележителните моменти по време на практиката и отчет за проведената практика. Финални доклади от приемащата ни страна с оценка на проведената мобилност. Финални доклади от придружаващите учители за мобилността


РАЗПРОСТРАНЕНИЕ


Популяризирането на проектните резултати ще открои какво точно сме постигнали с мобилността на ученици. Брошурите, създадени за този проект ще се разпространяват заедно с рекламните брошури на гимназията, за да могат хората от цялата страна да се информират. По време на Панорамата на професионалното образование участниците в проекта ще презентират резултатите от мобилността. На Деня на отворените врати на гимназията ще се организира конкурс за учениците на тема "Моят домашен любимец".
Подробна информация за проекта ще бъде представена пред педагогическия съвет, на сайта на училището, в рекламните дипляни, местни медии и другите селскостопански училища. Участниците в проекта трябва да почувстват, че са били полезни и трудът им по време на обучението е бил оценен.


 

ПАРТНЬОРИ

 

Организация инициатор на проекта - България

 

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора

6006, гр. Стара Загора,

бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 21, п.к. 128  

тел./факс , 042/ 607 767

e- mail:
                web.pgvm- bg.com

 
 
Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора отваря врати на 25 септември 1949 г. Гимназията е образователна институция с авторитет в страната и чужбина. Училището е носител на престижната награда за  постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева"- 2009г., медал "1300 години България"- 1981г. и орден "Кирил и Методий" І- ва степен - 1975г. Днес училището се развива възходящо и е символ на качествено обучение по професиите "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Техник- технолог по качеството на храни и напитки". ПГВМ- Стара Загора разполага със съвременна и напълно отговаряща на изискванията за професионалното образование и обучение материално- техническа база, лаборатории, клиники и учебно стопанство с животни. ПГВМ"Иван П. Павлов" разработва и участва в редица национални и международни проекти на ЕС: Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи"; "Ученически и студентски практики"; "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейските Хоризонти - УСПЕХ" по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора"; Национална програма "ИКТ" в училище. През октомври 2013 г. ПГВМ "Иван П. Павлов" получи Сертификат за цялостно качествено изпълнение по Секторна програма "Коменски", Многостранни училищни партньорства, проект "Защита на животните в Европа". През  учебната 2013/2014 година в гимназията се обучават 573 ученици. Отпаднали от училището през последните  години няма. Училището е предпочитано в него се обучават  учениците от 21 области на България. Това са учениците, чийто  семействата се занимават със земеделие и животновъдство и обичат животните и се грижат за тяхното здраве; които   имат идеи за своето бъдеще, те са с подчертано екологично мислене и убеденост, че трябва да се произвеждат  хранителни продукти, безопасни за здравето на хората.  

 
Образованието и обучението в ПГВМ "Иван П. Павлов" е насочено към формиране на добри професионалисти, които смело планират живота си, участват активно в обществото и могат да се адаптират към всички промени , които им поднася живота. През 2013/2014 г. единадесетокласниците успешно участваха в проект "Ученически практики" на реални работни места. През учебната 2014/2015 г. ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора ще се включи в пилотен проект на МОН за въвеждане на дуалната система на обучение. Проектът се оказва точната възможност за професионалното и личностното развитие на младите хора, за прехода към работното място, за устойчиви доходи и смислен живот.
Производствената практика по професиятите по Учебен план е в единадесети клас/10 работни дни по 6 часа в периода от 01 юли до 14 септември/. Практиката се провежда по предварително изготвена Програма и е съобразена с професионалната насоченаст. Провежда се в учебното стопанство, в лабораториите на гимназията, ветеринарни клиники и лаборатории  и в предприятия за производство на храни и напитки в града. Работодателските организации на европейско и национално ниво имат основен приоритет - качествено подготвени кадри с практически опит и ключови компетентности. Интернационалната мобилност е инвестиция в правилната посока. Училището ни има опит с осъществена мобилност на ученици. През месец юли 2012 г. 20 ученици от 11 клас, от професиите Ветеринарен техник и Ветеринарен лаборант успешно проведоха учебната практика в животновъдни ферми със затворен цикъл във Франция и Италия. От 10 до 31 март 2013 г. 20 ученици от професията Техник- технолог по качеството на храни и напитки бяха на практика в модерно оборудвани предприятия от хранително- вкусовата промишленост в гр. Палермо, Италия. Участниците в мобилностите са разширили познанията и кръгозора си и вярват, че наученото ще им помогне да бъдат полезни и успешни.
Успешно реализираните проекти на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора са в резултат на ефективно и компенетнтно действащия екип. Проектния екип се характеризира с професионализъм и вяра в общоевропейските ценности. Умее да действа съгласувано и взаимосвързано, членовете му са информирани, отговорни, честни и добросъвестни хора.
Ръководител на проекта е д- р Камен Ябълкаров -  директор на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора; специалност Ветеринарна медицина с различни специализации и квалификации, свързани с дейността му. Той ръководи гимназията с голямо усърдие и е изключителен лидер. Справя се успешно с всички дейности по цялостния мениджмънт на училището. Върши работата си с голяма всеотдайност и гъвкаво умее да преодолява всякакви ситуации. Има умения в управление на риска и измененията. Има богат административен опит.  Директорът на училището прилага съвременни подходи за реализиране на проектите, което е довело до техния успех.   
Координатор на проекта е д- р Лидия Блажева - Помощник- директор по учебно- производствената дейност в гимназията. Специалност Ветеринарна медицина, Доктор по биологическите науки и множество специализации и квалификации в областта на ветеринарната медицина. Изключително добър стратег, инициативна и трудолюбива. Притежава качества да организира и координира хората, умее да създава работоспособни и сплотени екипи, има управленски талант и добра интуиция на ръководител.  Тя е координатор на европейски проекти в училището.
Финансов отговорник - Мариана Цонева, главен счетоводител на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора. Води цялата финансово- счетоводна документация по бюджета на училището и отговаря за всички проекти, по които работи ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора. Притежава нужните за длъжността си качества.     
Технически сътрудник - инж. Иванка Христова, ръководител на компютърен кабинет. Има уменията да подготви необходимата документация, да комуникира онлайн по време на реализацията на проектните дейности, при отчитане и при популяризиране на резултатите в публичното пространство. Тя е техническо лице по проект "УСПЕХ"  и по Мобилност на професионалисти в сферата на професионалното образование и обучение- VETPRO.  
Екипът на проекта е изграден и проверен в годините. Включва най- добрите специалисти в гимназията, силен, мотивиран и има ентусиазъм и всички необходими знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и задачите на проекта.

 
*******

 
Организация партньор по проекта - Италия


 
AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale Celano (AQ)

 

 


e- mali:

web: www.amfinternational.org


 
 
AMFI International е организация, която работи в областта на професионалното обучение на международно ниво. Тя предлага и подпомага проекти и дейности на неформално обучение в рамките на главни Европейски програми, с убеждението, че  богатството на Съюза принадлежи на културните различия на страните му.
AMFI  подкрепя и насърчава междунационалната мобилност в рамките на професионалното обучение като средство за повишаване на интеркултурния диалог на основата на взаимното разбирателство  между хората. Тя подкрепя младите хора във вземането на решения за бъдещото им участие в пазара на труда и професионалното обучение като наблюдател.
AMFI може да се похвали с широк обхват на сътрудничество с други организации и обучителни институции за социално и културно издигане. Тя подкрепя организации,  обществени и частни институции в съветването и планирането на събития и дейности в областта на обучението, и като цяло програми на Европейски институции, като се фокусира върху културни и обучителни области.AMFI е също така акредитирана от Националната Агенция за Младежта като Изпращаща и Координираща Организация в рамките на "Младежта в действие", Програма - Европейска доброволческа служба".
AMFI - International работи по главни  Европейски програми за Мобилност като:
- Изпращаща организация по мобилност, която осъществява проекти за италиански граждани, желаещи да учат или работят в други  страни, членки на Европейкия съюз.
- Посрещаща организация в сътрудничество с чуждестранни институции, за които Италия е домакин на европейски граждани, включени в проекти по мобилност.
Организацията има богат опит в управлението и координацията на транснационални проекти.Услугите, които предоставя за проекти Мобилност са:
- Международно сътрудничество;
- Цялостна логистична подкрепа;
- Културна програма;
- Трансфер;
- Наставничество по време на обучението;
- Оценяване на придобитите знания и умения;

AMFI разполага с широка гама от местни партньори и е в състояние да предостави пълна хостинг- програма.Тя си сътрудничи на местно, национално и международно ниво с други образователни и обучителни институции, социални партньори, институционални органи и неправителствени организации.AMFI работи с много и различни професионални профили, с цел осигуряване на  професионален опит в областта на туризма, културата, гастрономията и околната среда, защото в района, в който работи организацията има добре развит туризъм.На територията му се намират едни от най- големите като площ вековни гори, в които се срещат дори редки животински видове.AMFI е разположена в средновековния град Челано, в Абруцо, регион разположен в Централна Италия.Организацията може да организира провеждане на стажове в целия район, както и в Рим.Регионът Абруцо е богат, има много плодородна земя, отглеждане на биозеленчуци, добре развито животновъдство и производство на типични за района хранителни продукти.За любителите на пътешествията регионът Абруцо предлага смайващи природни гледки  и отлично запазени и поддържани средновековни замъци, които никой не охранява, но и не руши.Отдавна тази част на Италия е назовавана "Божествената земя". Недалеч от столицата на региона - град Л'Акуила, се намира добре стопанисваният национален парк "Абруцо", един от най- красивите в цяла Европа.   
Колективът, участващ в проекта има:
- Езикови умения за правилна и подходяща комуникация с партньорите, счетоводен и административен опит, за разбиране и правилно превеждане на цялостната документация, която се изисква за правилно изпълнение на проекти;
- Високи компетенции в национално и европейско планиране, в частност със специално фокусиране върху Програми за обучение и заетост;
- Консолидиран  опит в организирането на обучителни курсове и практическо обучение в институции и компании в Италия  и зад граница;
- Има познания в използването на сертификационни документи;
- Професионален опит в създаването на партньорство с италиански и европейски организации за извършване на съвместни дейности;
- Познания върху тематиката на обучение и заетост;
- Извършване на счетоводни процедури за италиански и европейски проекти;

 

ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОЕКТ: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

1. Успех на ученика за учебната 2013/2014 г. - над много добър (4,50)
2. Културно и възпитано поведение на ученика - Доклад на класния ръководител за поведението и дисциплината на ученика;
3. Умение да работи в екип;
4. Участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия, работа по Европейски проекти през учебната 2013/2014 г.
5. Мотивационното писмо от ученика при кандидатстване -Мотивацията на ученика да съдейства за реализиране на целите на проекта както по време на мобилността в Италия, така и при всички дейности по популяризиране на резултатите;


П Р О Т О К О Л
№ 1 / 05.11.2014 година
за резултата от подбора на ученици
по реализиране на проект №2014-1-BG01-KA102-001194

Днес 05 ноември 2014 година, на основание Заповед №311 /30.10.2014 година на директора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, във връзка с подбор на кандидатите за явяване на изпит по професионална подготовка и по английски език по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност,
Комисия в състав:
1.д-р Борислав Драганов-главен учител-председател
2.д-р Мариана Желязкова-старши учител-член
3.инж.Валя Иванова-учител-член

определи окончателния списък от подбора на учениците, които се допускат до явяване на изпит по професионалтна подгтовка и изпит по английски език.

СПИСЪК
на учениците, допуснати до изпит по професионална подготовка и английски език по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност

№ име, презиме и фамилия Клас
1 Иван Георгиев Русенов 11 Г
2 Айслин Мехмедова Вълнева 11 Г
3 Димитринка Кирова Вичева 11 Г
4 Стою Иванов Баръмски 11 Г
5 Теодор Тодоров Тосев 11 Г
6 Аделина Мирославова Минчева 11 А
7 Дарина Христова Христова 11 А
8 Иван Руменов Якимов 11 Г
9 Калина Руменова Христова 11 А
10 Мартин Тодоров Иванов 11 А
11 Петър Бориславов Петров 11 А
12 Петя Живкова Кирилова 11 А
13 Преслава Нейчева Нейчева 11 А
14 Станислав Петров Алексов 11 А
15 Румина Игнатова Пашанкова 11 Е
16 Ива Александрова Чобанова 11 Е
17 Кримена Иванова Ангелова 11 Е
18 Валерия Маринова Христова 11 В
19 Мариана Димитрова Христова 11 В
20 Теньо Димитров Димитров 11 В
21 Петя Живкова Тенева 11 В
22 Нели Валентинова Георгиева 11 В
23 Павел Николаев Павлов 11 В
24 Весела Неделчева Василева 11 В
25 Християна Ивайлова Христова 11 В
26 Неделина Илкова Маламова 11 В
27 Иван Светославов Славов 11 В
28 Рада Миткова Митева 11 В

Комисия :

Председател: д-р Борислав Драганов .........../п/...........................
Членове: 1.д-р Мариана Желязкова ............/п/...............................
2.инж. Валя Янкова ....................../п/..............................

 

*******


П Р О Т О К О Л
№ 4 / 18.11.2014 година
за резултата от селекцията на ученици за ползватели
по проект №2014-1-BG01-KA102-001194

Днес 18 ноември 2014 година, на основание Заповед №311 /30.10.2014 година на директора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, във връзка с селекцията на учениците за ползватели по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност,
Комисия в състав:
1.д-р Борислав Драганов-главен учител-председател
2.д-р Мариана Желязкова-старши учител-член
3.инж.Валя Иванова-учител-член
Разгледа резултатите от от изпита по професионална подготовка, изпита по английски език и средния успех на учениците по предмети от професионалната подготовка от 10 клас на учениците, по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност:
и определи окончателния списък на учениците за ползватели и резерви по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194.

СПИСЪК
на ползвателите по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност

I. Специалност "Ветеринарен техник"


№ име, презиме и фамилия Клас
1 Димитринка Кирова Вичева 11 Г
2 Иван Руменов Якимов 11 Г
3 Дарина Христова Христова 11 А
4 Иван Георгиев Русенов 11 Г
5 Айслин Мехмедова Вълнева 11 Г
6 Аделина Мирославова Минчева 11 А
7 Теодор Тодоров Тосев 11 Г
8 Мартин Тодоров Иванов 11 А
9 Петър Бориславов Петров 11 А
10 Станислав Петров Алексов 11 А
Резерви:
1 Стою Иванов Баръмски 11 Г
2 Преслава Нейчева Нейчева 11 А
3 Калина Руменова Христова 11 А
4 Петя Живкова Кирилова 11 А 

II. Специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"

№ име, презиме и фамилия Клас
1 Рада Миткова Митева 11 В
2 Иван Светославов Славов 11 В
3 Нели Валентинова Георгиева 11 В
4 Теньо Димитров Димитров 11 В
5 Валерия Маринова Христова 11 В
6 Кримена Иванова Ангелова 11 Е
7 Неделина Илкова Маламова 11 В
8 Християна Ивайлова Христова 11 В
9 Петя Живкова Тенева 11 В
10 Ива Александрова Чобанова 11 Е
Резерви:
1 Павел Николаев Павлов 11 В
2 Румина Игнатова Пашанкова 11 Е
3 Весела Неделчева Василева 11 В
4 Мариана Димитрова Христова 11 В

 

Комисия :

Председател: д-р Борислав Драганов ............/п/..........................
Членове: 1.д-р Мариана Желязкова ................./п/..........................
2.инж. Валя Янкова ........................./п/...........................

 

ПОДГОТОВКА

 

I. Предварителна  подготовка, свързана с професионалното направление и иновативни технологии в животновъдството, ветеринарната медицина и производството на качествени хранителни продукти.

 

ОТЧЕТ
за проведено обучение на ученици от специалност "Ветеринарен техник"
по проект №  2014- 1- BG01- KA102- 001194 "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

 


Обучението се проведе на следните дати: 10.02.2015г.; 12.02.2015г.; 17.02.2015г.; 19.02.2015г.; 24.02.2015г., като на него присъстваха тринадесет ученика от специалност "Ветеринарен техник".  Темите, които бяха разгледани са съобразени със съвременните европейски изисквания,както  и проблематиката при отглеждане, хранене,  болести и лечение на продуктивните животни.
1. Породи говеда с млечно направление. Селективна работа в говедовъдството с млечно направление.
2. Спазване на ветеринарно - санитарните изисквания при добива на мляко и млечни продукти.
3. Бимануелно катетиризиране на матката.
4. Изследване на субклинични мастити. Превенция срещу маститите.
5. Лечение на остър и хроничен ендометрит.
6. Отглеждане, хранене и грижи за високопродуктивни говеда.Добри производствени практики при добива на мляко и подготовката на суровината за млечни продукти.
7. Биопроизводство - как да бъде осъществено и какви са предимствата пред интензивното животновъдство.
8. HACCP - система за постигане на безопасност на храните. Правила, изисквания и процедури.
9. Изкуствено осеменяване на крави.
10. По- важни копитни заболявания при говедата. Лечение и профилактика.

Учениците по време на обучението показаха изключителен  интерес  и се отнесоха много отговорно към процеса.

 

д- р Йорданка Хитова: ............../п/..............................
/ учител по професионална подготовка
в ПГВМ "Иван П. Павлов" - . Стара Загора /


*******

  

ОТЧЕТ
за проведено обучение на ученици от специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"по проект №  2014- 1- BG01- KA102- 001194 "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+", КД1: ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ

 


На 10.02 ; 12.02; 17.02 ; 19.02 и 24.02. 2015г. бе проведен обучителен курс с 14 ученици от 11В и 11Е клас от специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки". Подготовката бе свързана с провеждането на практиката по проект № 2014- 1- BG01- KA102- 001194 - "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"
Разгледани бяха теми свързани с хранителните технологии при биологичното производство на плодове и зеленчуци, както и технически средства за контрол, използвани при това производство,също и значението на контрола за производството на качествени и безопасни храни.Разгледани бяха и някои иновативни  методи в замразяването.

Разгледани теми:
1.   Нови технологии в хранителната и питейната индустрия
o   Технология и техника за флуидизационно замразяване на плодови и зеленчуци
o   Техника и технология за нискотемпературно сушене
o   Техника и технология за замразяване в течна охлаждаща среда
o   Технология и техника за криоконцентрация на течни хранителни продукти
o   Очистване на води
o   Технология за хляб, обогатен с желязо
o   Озонови инсталации за ХВП
o   Биоразградими филмообразуващи покрития
2. Производство на храна с висока биологична стойност. Използване на максимално възстановими ресурси в земеделските системи.Поддържане и повишаване дълготрайното плодородие на почвата.Отчитане екологичното въздействие на фермерската система.Средства за растителна защита в биологичното производство като се избягва употребата на синтетични съединения.
3. Биологично земеделие - какво представлява то
4. Биопроизводство - правила и норми
5. Биологичното стопанство
6. Екологично земеделие - схема:Био- фермерите поддържат затворен цикъл на хранителните вещества
7. Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006- 2013г.

Обучението по проекта приключи успешно. На база натрупаните знания по специалните предмети учениците се запознаха с някои иновативни технологии в хранителната промишленост.Те проявиха интерес към обучението, като дискутираха по разглежданите теми и задаваха въпроси, свързани с тях.

 


инж. Валя Иванова: ............/п/................................
/ учител по професионална подготовка
в ПГВМ "Иван П. Павлов" - . Стара Загора /

 

*******  

II. Културна подготовка

  

ОТЧЕТ
ЗА ИЗВЪРШЕНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГВМ  "Иван П.Павлов"-  Стара Загора по проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 от програма "Еразъм+"

 

Във връзка с предстоящото посещение на група от 26 ученици в Италия по проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 от програма "Еразъм+", беше проведено обучение в рамките на два дни 11.03.2015 и 18.03.2015.
Учениците през първия ден от обучението  на 11.03.2015 год. бяха запознати с историята на държавата Италия от времето на Античността до наши дни. Под формата на беседа запознах участниците в обучението с богата история на Римската империя, с най- емблематичните събития и личности.
През втората част на беседата  припомних на учениците какво те са учили за Италия през Средновековието, Ренесанса и Новото време. Говорих за създаването на съвременната италианска държава през средата на 19 век и съдбата и през 20 век.
Като част от беседата беше и запознаването с географското местоположение на Италия, характерните за района животински видове и уникалните природни паркове и феномени като вулканите и красивите алпийски езера.
Подчертани бяха характеристиките на италианската икономика и посочени секторите , които и определят водещо място в световната икономика.
Запознах учениците с формата на управление на италианската държава , нейният президент , министър председател и известни италиански политици, които са лицето на държавата Италия.
Когато се говори за италианската държава винаги се подчертава и нейната уникална и завладяла със своите ястия цял свят италианска кухня. Припомних  кои са тези храни и каква е тяхната популярност у нас и по света.
През втория ден от обучение на 18.03.2015 година предложих на вниманието на учениците материали чрез използване на мултимедия.
В презентация показах най- известните исторически обекти в столицата гр. Рим и разказах как и от кой са създадени.
Извършихме виртуално пътуване  в гр.Рим  чрез показване на кратък клип.
Специално внимание отделих на Колизеума и базиликата "Свети Петър".
Като се има в предвид ,че учениците ще прекарат част от своята ученическа практика в гр. Челано в област Абруцо показах филм за гр.Челано и забележителната крепост на  фамилия Пиколомини.
Показах и най- големите италиански градове с кратка информация за тях.
Италия е страна с действащи вулкани и за това  запознах  на учениците  с този природен феномен непознат  при нас.
Опитах се да представя на учениците класически италиански популярни песни . Чрез изпълненията на звезди от близкото минало и настоящето .
След проведеното двудневно обучение се надявам ,че учениците получиха представа за Италия и с нетърпение ще очакват да видят на живо това, което им  разказах  и представих с помощта на съвременната техника.
Провел обучението: Екатерина Стойкова Русева  старши преподавател  по История и цивилизация и Свят и личност.

19.03.2015 год.
гр.Стара Загора
Екатерина Стойкова Русева  : ................/п/............................
/ старши преподавател по История и цивилизация и Свят и личност
в ПГВМ "Иван П. Павлов" - . Стара Загора /

 

Проект 

№2014- 1- BG01- KA102- 001194
по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, "Мобилност", сектор "Професионално образование и обучение

 

 

 
"Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки- успешен старт към реалното работно място"

18 април - 04 май 2015 г.

Celano (AQ), Италия

 

Мониторинг на проекта: от 28.04 до 02.05.2015 г.


По време на мониторинга директорът посети Company "Ciaccia Mario Marco" и ферма "Фратус Чезаре".
"Интересна програма, която се изпълнява стриктно от партньорската организация. Възхитен съм от достойното представяне на нашите ученици" - д- р Камен Ябълкаров


Получените резултати от проведената образователна мобилност са следствие от изпълнението на работните програми, които са предвидени за изпълнение.


Групата от професия "Ветеринарен техник" проведе производствената си практика по теми от работната програма в следните ферми:


Ферма "London Giuseppe
Тема: Качество и отглеждане на едър добитък; селекция на животни - 6 часа
Тема: Качеството на млякото и млечното фермерство; медицински и ветеринарни терапии - 6 часа
Тема: Редки и често срещани болести по едрия добитък, причини и превенция - 6 часа

Ферма "Бока Роберто - Азиенда Агрикола
Тема: Биологична продукция - 6 часа
Тема: Процесът на производство: от земята до нашата трапеза- 6 часа
Тема: Иновативни технологии внедрени в биологичното производство - 6 часа
Тема: Контрол на качеството - 6 часа

Ферма "Фратус Чезаре"
Тема: Отглеждане на едър  и млекодаен добитък - 6 часа
Тема: Висококачествено  млекодайно фермерство" - 6 часа
Тема: Добри животновъдни практики - 6 часа


 
 Галерия 1
 

 
Групата от професия " Техник- технолог  по качеството на храни и напитки" проведе производствената си практика по теми от работната програма в следните предприятия:

Компания "Ковалпа"
Тема: Качеството в рамките на  биологичното производство - 6 часа
Тема: Лекарствени и ветеринарни терапии  - 6 часа
Тема: Контрол на правилните техники за култивация и събиране на реколта, контрол на земеделските култури, спазване на стандартите за опазване на околната среда и продукцията - 6 часа


Компанията "Coop. Biofucino"
Тема: Използване на иновативни технологии в производството на зеленчуци- 6 часа
Тема: Широкият асортимент от биологични продукти придобити от местните земи - 6 часа
Тема: Биологичните продукти и маркетинг 
Тема: Иновативни технологии - 6 часа

Company "Ciaccia Mario Marco"
Тема: Производственият цикъл - 6 часа
Тема: Устойчиви методологии - 6 часа
Тема: Добри животновъдни практики - 6 часа

 

 Галерия 2


 
КУЛТУРНА ПРОГРАМА


Участие в конференция за Национален парк "Lazio e Molise",

Участие в конференция за агрокултури и биопродукти, отгледани в област Абруцо.

Челано- старите църкви.

Културна програма - Рим

Посещение на  град Пескара.

Праисторически музей в Челано.

Посещение на замъка и исторически обекти в Авецано и фестивала на змиите в гр. Coculo.

Участие в ден, посветен на Европейската програма "Еразъм+", Сектор Младеж.

 

ОТЧИТАНЕ

 

22 октомври 2015 година

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО
Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място"

 


На 22.10.2015 г. от 15.30 часа в Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23), Конферентна зала - Сити 1 се проведе заключителна среща за отчитане на резултатите по проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място", изпълнен от Професионална гимназия по ветеринарна гимназия "Иван П. Павлов" - Стара Загора с партньор AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale, която е действаща в областта на международното професионално обучение. Срещата се проведе с дневен ред:
1. Регистрация на участниците и предоставяне на рекламни материали.
2. Откриване на работната среща.
3. Приветствие към участниците и представителите на медиите от Ръководителя на проекта.
4. Поздравителен адрес от името на партньора по проекта - организация AMFI, Италия.
5. Представяне на целите и задачите на проекта чрез видеоматериал.
6. Дискусия с участието на заинтересованите лица и представителите на медиите.
7. Връчване на Европас за мобилност и сертификати от Ръководителя на проекта.
8. Закриване на работната среща.

Заключителната работна среща бе насочена към постигането на информираност и публичност относно изпълнението на ключовите дейности по проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните и вече постигнатите резултати от реализацията на отделните дейности.

На срещата присъстваха Екипът на проекта, ползвателите по проекта, участниците в предварителните подготовки, директора на ПГСС, гр. Чирпан Таня Тотева, директора на ПГСС "Гео Милев" - Мъглиж - инж. Татяна Тотева,представител на Спасителен център за диви животни  "Зелени Балкани" - д- р Руско Петров, д- р Валентина Лашева и Телевизия  "Стара Загора". Поканени бяха представители на РИО- Стара Загора, ЦРЧР- гр. София, представители на ПГВМ "проф. Д- р Г.Павлов" - гр. Добрич, ПГВМ "проф. Д- р Димитър Димов" гр. Ловеч, ПГХТТ гр. Пловдив и други представители на работодателска организация, които се извиниха за невъзможността да присъстват на срещата поради натовареност в работата.
ПГВМ "проф. Д- р Димитър Димов" гр. Ловеч изпрати по e- mail поздравителен адрес, с който поздравяват гимназията за успешното приключване на проекта.
Срещата бе открита с приветствие към всички гости от Ръководителя на проекта д- р Камен Ябълкаров, Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора. Д- р Камен Ябълкаров представи пред аудиторията Поздравителния адрес от г- н Фабрицио Раниери, Президент на AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия и Поздравителния адрес от ПГВМ "проф. д- р Димитър Димов" гр. Ловеч.

д- р Лидия Блажева - Координатор на проекта  представи: целите и задачите на проекта; информация за партньорската организация AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия;  изпълнението на работната програма и очакваните и получени резултати.

Бяха споделени впечатления от ползвателите за времето на мобилността в Челано, Италия.

В края на събитието д- р Камен Ябълкаров връчи Europass Мобилност на ползвателите - за участие в проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място", Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, ползвателите са получили сертификат за проведена предварителна професионална подготовка, сертификат за проведена културна подготовка, сертификат от партньор AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale, за проведената мобилност и декларация от AMFI за проведената мобилност.
На всички присъстващи бяха раздадени рекламни материали и видеофилм за мобилността в Челано, Италия.


 
Презентация за мобилността в Челано, Италия -
от  19 април 2015г. до 04 май 2015 г.


 
Видеоматериал - цели, задачи и резултати на проекта

 

 
Репортаж за заключителната среща, отразен от ТВ Стара Загора

Учениците от групата по професия "Ветеринарен техник" и групата по професия "Техник- технолог на качеството на храни и напитки, получиха Europass Мобилност  - за успешно завършване на професионалната практика съгласно предварително изготвената работна програма по Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение".

Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, гимназистите са получили: сертификат за участие в проведено обучение на групата по професия "Ветеринарен техник" и на групата по професия "Техник- технолог на качеството на храни и напитки груп проведена професионална подготовка",  сертификат за участие в обучителен курс по интеркултурна подготовка на двете групи и сертификат от партньор AMFI Attendance Certificate за проведената мобилност.
Сертификат от партньор AMFI Attendance Certificate за проведената мобилност бе връчен на д- р Лидия Блажева - координатор на проекта и  д- р Илиана Петрова - учител по професионална подготовка, придружаващи учениците по време на практиката в град Челано, Италия.

 
*******

 
На 29 юни 2015 година,
пред педагогическия съвет на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, координаторът на проекта д- р Лидия Блажева запозна педагогическия колектив с проведената мобилност в град Челано за периода 18 април 2015 г. - 04 май 2015г. по Проект №2014- 1- BG01- KA102- 001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение".

Ученици от групата професия "Ветеринарен техник" и групата  професия "Техник- технолог по качеството на храни и напитки", представиха пред учителския колектив, разработените от тях презентации, в които да представят най- забележителните моменти по време на практиката и споделиха впечатления от мобилността.

 

*******

 

Статии за проекта са публикувани във:

 

вестник "Национална бизнес поща" брой 19/11.05.2015г.; брой 23/08.06.2015г.;

вестник "Наблюдател" - брой 368/22.05.2015г..

вестник "Марица" - месец юни 2015 г.

 
*******

 

На 12 юни 2015 година в ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора се проведе  Ден на отворените врати на гимназията и  се организира конкурс за учениците на тема "Моят домашен любимец". На мероприятието бяха раздадени брошури и рекламни материали на гимназията и резултатите от проведената мобилност.

 

Телевизия Стара Загора отрази събитието.

*******

Брошурите, създадени за този проект се разпространяваха заедно с рекламните брошури на гимназията, за да могат хората от цялата страна да се информират.
Брошури бяха раздадени и на и на Панорамата на професионалното образование, която се проведе през месец април 2015 година в Стара Загора.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024