Проект "Еразъм +" 2022 г.

2022-1-BG01-KA122-VET-000069884

Фаро, Португалия


 

 Проект №101124772 – Erasmus – EDU – 2023 – EQAVET – IBA – Vireo 4U „ Използване на информацията от пазара на труда и прилагане на мерки за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение“.

На 05.04.2024г. в НПГВМ „Иван Павлов“ гр. Стара Загора се проведе работна среща с представители на Министерството на образованието и науката и учители по професионална подготовка от гимназията. Повода за работната среща е проект №101124772 – Erasmus – EDU – 2023 – EQAVET – IBA – Vireo 4U „ Използване на информацията от пазара на труда и прилагане на мерки за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение“.
Темата на състоялата се среща е „Изследване и анализ на добри практики за осигуряване на качествено професионално образование и обучение в центровете за високи постижения в професионалното образование и обучение“ Г-жа Камелия Шарабова, държавен експерт в дирекция „ Професионално образование и обучение“ в МОН, г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция ПОО и г-жа Лилия Тиркова, главен експерт в дирекция ПОО запознаха нашите преподаватели с целите на проекта, който е продължение на проектите Vireo, Vireo 2 Pilot, Vireo 3: Re-Mode.
- Прилагане на мерки за проследяване реализацията на завършилите ПОО, чрез развиване на капацитета на професионалните гимназии, определени със статут на ЦВП в ПОО.
- Подпомагане използването на информацията от пазара на труда и механизмите за проследяване на реализацията на завършилите ПОО в разработването на училищни учебни програми.
- Подобряване капацитета на експертите по ПОО в РУО във функцията им на мултипликатори на моделите на проследяване реализацията на завършилите с цел подобряване на качеството на предоставеното образование и обучение на местно и регионално ниво.
- Популяризиране на успешни практики в прилагането на Европейската мрежа за осигуряване на качеството на ПОО (EQAVET) на Европейско, национално и местно ниво.
От наша страна бяха представени добри практики прилагани в гимназията допринасящи за повишаване на качеството в ПОО, както и напредъка на дейностите
по Национален план за възстановяване и устойчивост за изграждането на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение към НПГВМ „Иван Павлов“, Стара Загора.
- Започнати са строително ремонтните дейности
- Запознахме гостуващия екип от МОН с интериорното разположение и разпределение на кабинетите и учебните зали на четирите етажа на сградата, където ще се помещава Центъра за високи постижения в ПОО.


В заключителния етап на срещата представителите на МОН бяха поканени да разгледат материалната база, с която разполага гимназията.
Събитието протече в позитивна работна атмосфера, с обмяна на полезна информация и опит.

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по програма „Образование“ 2021-2027.

   Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

   В рамките на Дейност 9 са предвидени информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици – родители – работодатели – училище – местна власт, включително с цел кариерно и професионално ориентиране на учениците.

   На училищно ниво предвиждаме организирането на информационни кампании, ден на отворени врати, ден на професиите („Ветеринарен техник“, „Ветеринарен лаборант“, „Техник-технолог на качеството на храни и напитки“), изложба на домашни любимци. В рамките на кампаниите ще се насърчава кандидатстването на ученици в ПОО в VIII клас.

   Планираме организиране на информационни дейности за кариерно и професионално ориентиране с участието на бизнеса, социалните партньори, работодатели и висши училища. Дейностите са насочени към учениците от втори гимназиален етап на образование с цел информирането им за бъдеща реализация на пазара на труда.

https://facebook.com/profile.php?id=61555871161321

Проект BG05M20P001-5.001-0001

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи",

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

Проект "Еразъм +" - Австрия 

Проект № 2021- 1 - BG01 - KA122 - VET - 000016326

 “Млади биофермери практикуват в Австрия и валидират своите знания и компетентности – път към успешна професионална реализация”. 

https://npgvm-erasmus-plus-2021.alle.bg/ 
Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”, Сектор “Професионално образование и   обучение”

Публикувана статия в marica.bg

 

 

Проект BG05М20Р001-2.015-0001
"Ученически практики - 2",

финансиран от Оперативна програма

"Наука и образование за

интелигентен растеж" (ОП НОИР),

реализиран през учебната 2022/2023 г.

 

През учебната 2022/2023 година в Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора по Дейност 1Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ са включени 70 учениците от трите специалности по които гимназията обучава ученици. Практикантите са разпределени в следните обучаващите организации – работодатели:

  • 15 ученици, специалност ветеринарен техник във Ветеринарна клиника „Феникс“ град Стара Загора към фирма „ВЕТ-МЕДИКЪЛ“ ЕООД;
  • 15 ученици, специалност ветеринарен техник в Академичен технологичен комплекс към Тракийски университет – Стара Загора;
  • 15 ученици, специалност ветеринарен техник в Спасителен център за диви животни – Стара Загора към СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“;
  • 15 ученици, специалност ветеринарен лаборант в Спасителен център за диви животни – Стара Загора към СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“;
  • 10 ученици, специалност контрол на качеството и безопасност на храни и напитки в сладкарски цех „Дикси“, град Стара Загора към фирма „ДИКСИ-ДР ООД“ .

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Покана за лектор на УТФ

Заявление за лектор на УТФ 


В НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора e създаденa следнaта учебно-тренировъчна фирма:

УТФ "Вет-техник" ООД", в която участват 10 ученици от специалност ветеринарен техник .

Проект BG05М20Р001-2.015-0001
"Ученически практики - 2", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), реализиран през учебната 2021/2022 г.

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищита, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Дейността се реализира в реална работна среда, при следните обучаващи организации-работодатели: 

  • "ДИКСИ-ДР" ООД - 10 ученици;
  • Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани - Стара Загора" - 15 ученици;
  • "Вет-медикъл" ЕООД - 14 ученици.

 

 

ПРОЕКТ
"Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

 

ПРОЕКТ "BG05M2ОP001-5.001-0001"

 

ПРОЕКТ
"Класификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
IV кампания - 2020/2021 година

 

ПРОЕКТ "BG05M20P001-2.010-0001"

 

 

Проект "Еразъм +" Италия, 2017

 

Проект № 2017- 1 - BG01 - KA102 - 036056
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА ЗА  БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ  И  ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА“

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – фаза 1

2017/2018

 

Виж ...

 

ТВОЯТ ЧАС

2017/2018

 

Виж ...

 

 

ТВОЯТ ЧАС

2016/2017

 

Виж ...

 

ПРОЕКТ №2016-1-BG01-KA102-023053

2016/2017

 

Виж ...

 

ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"
Дейност ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ - ПАРТНЬОРСТВА

2014/2015

 

Виж ...

  

Проект №2014-1-BG01-KA102-001194

2014/2015

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2013/2014

 

Виж ...

 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830

2013/2014

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2012/2013

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2011/2012

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2010/2011

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2009/2010

 

Виж ...

 

ПРОЕКТИ

2008/2009

 

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024