СПИСЪК
на ползвателите по Проект №2013- 1- BG1- LEO03- 08830 на тема:" Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност" за периода 30.03- 06.04.2014г. в град Челано, Италия

 

№   име, презиме и фамилия   длъжност
1   Лидия Стянова Блажева   ПДУПД, координатор
2   Румяна Иванова Матева   учител - ползвател
3   Илиана Дамянова Тотева - Петрова   учител - ползвател
4   Валя Янкова Иванова    учител - ползвател
5   Даниела Щерева Колева   учител - ползвател
6   Борислав Вълев Драганов   учител - ползвател
7   Валентина Петкова Лашева   учител - ползвател
8   Мариана Петкова Стефанова    учител - ползвател
9   Мария   Христова  Табанова   учител - ползвател
10   Радослава Илиева Йотова   учител - ползвател
11   Ивелина Танева Пейчева   учител - ползвател
12   Георги  Койчев  Георгиев   учител - ползвател
13   Юлия Данаилова Колибарова   учител - ползвател
14   Иванка Цветанова Христова   учител - ползвател
15   Динко Михайлов Динев   учител - ползвател

 

*******

 

Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора спечели проект на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации", Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност"(VEPTRO).

Петнадесет преподаватели по Професионалната подготовка на специалностите "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Техник- технолог по качеството на храни и напитки" ще посетят Италия, град Челано, регион Абруцо в периода от 30 март до 05 април 2014 г.
По време на работните посещения в животновъдни ферми и предприятия за производство на млечни продукти, главно сирена учителите ще имат възможността да усъвършенстват знанията и компетенциите си, изучавайки европейския опит и иновациите в областта на зоохигиената, ветеринарната медицина и качеството на хранителните продукти по веригата от фермера до търговеца.
  Партньорската организация в Италия ще бъде  AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, с която веднъж сме работили и имаме положителни отзиви по отношение на организацията на престоя, резултативност и постигнати цели на обучение.
  Ръководител на проекта е д- р Камен Ябълкаров - директор на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора.

 

********

 

През 2013/2014 учебна година Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора спечели проект  Многостранни партньорства по програма "Леонардо да Винчи",  на тема "Green Chemistry Around Euro GCARE ".

 

********

 
Проект "Ученически практики",
BG051PO001/3.3.07- 0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • Повече и по- добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите- партньори.

В Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора проектът стартира на 27 ноември 2013г. За реализирането му участват 115 ученици от 10, 11 и 12 клас от следните специалности: "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Контрол по качеството на храни и напитки".

Учениците провеждат практиката в следните фирми:
- Сдружение с нестопанска цел "Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН" - Стара Загора;
- "Зара- вет" ООД - Стара Загора;
- "ДИКСИ- ДР" ООД - Стара Загора;
- СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" Спасителен център за диви животни ;
- Клиника "д- р Живко Желязков" - Стара Загора;
- Тракийски университет - Стара Загора;
- ЕТ "НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА" - Стара Загора;
- "РУМДО 73" ООД - Стара Загора.
- Конна база "Алфа" - Стара Загора.

Със Заповед № РД 09- 1525 от 28.10.2013 г. на министъръ на образованието и науката е утвърден списъка с одобрените училища за участие по проект УСПЕХ за учебната 2013- 2014 г.  
В професионална гимназия по ветеринарна медецина "Иван П. Павлов" - Стара Загора по ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.05 - 0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора"  заработиха 28 извънкласни дейности.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 

* * * * * 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ПО НП "ИКТ в УЧИЛИЩЕ"

Моля, във връзка с необходимостта от закупуване на 4 броя терминални работни места за нуждите на Професионлна гимназия по ветеринрана медицина "Иван П. Павлов" -  Стара Загора, адрес бул. Св. Патриарх Евтимий №21, тел.042/607767, е- поща , лице за контакти:д- р Камен Ябълкаров

да ни бъде предоставена оферта с технически параметри за обезпечаване на 4/четири/ терминални работни места (терминали за работа с видео интензивни приложения - за видеообработка, CAD системи, HD видео и др.) съгласно приложения документ


 
ОФЕРТА ПО НП "ИКТ в УЧИЛИЩЕ"

 


Моля,  до 25.10.2013г. (крайна дата за получаване на оферти) да ни предоставите необходимата оферта.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024