Ветеринарната гимназия приключи дейностите по европейския проект "Мобилност"

26 Юни 2013

Гимназията по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" в Стара Загора приключи дейностите по проект "Мобилност", финансиран по програма "Учене през целия живот" на ЕС. Темата на проекта е "Повишаване на професионалните компетенции за управление, организация и контрол на технологични процеси при производство на храни и напитки, изучавайки европейския иновативен опит".
Участници в проекта са 20 ученици, обучаващи се в 11 и 12 клас по специалността "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки". Техни ръководители бяха д- р Анастасия Чолакова и Таня Картулева.
Практиката по проекта се проведе в предприятия от хранително- вкусовата промишленост в гр. Палермо, Италия. В продължение на три седмици от 10 до 31 март 2013г., учениците проведоха практика в модерно оборудвани предприятия за прозводство на вино, млека, сирена, моцарела, риба, сладкиши, сладолед, макаронени изделия.
Те имаха възможност да обогатят професионалните си умения чрез запознаване с иновативни практики при функционирането на системите за качество и безопасност при производството на храни и напитки, да се запознаят с най- новите информационни технологии и софтуер, подпомагащи качествения и количествен контрол в производствения сектор, да усвоят нови научни становища и съвети, които ще прилагат съобразявайки ги с българските условия.
Преди заминаването си учениците и техните ръководители преминаха и предварителна подготовка, включваща 100 часа курс по италиански език, семинари за професионална и културна подготовка.
Документите, които всеки участник получава са сертификат EUROPASS МОБИЛНОСТ, сертификат за присъствие на обучителната практика, издадени от партньора CESIE, сертификат за ниво на владеене на италиански език.

 

* * * * *

 

Проект “Ученически практики“, BG051PO001/3.3.07- 0001


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • Повече и по- добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите- партньори.

 
В Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора проектът стартира на 05 март 2013г. и приключи на 15 юли 2013г. За реализирането му участваха 86 ученици от 11 и 12 клас  от следните специалности: "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Контрол по качеството на храни и напитки".


Учениците провеждат практиката в следните фирми:

Сдружение с нестопанска цел "Клуб по конен спорт ФЕНОМЕН - Стара Загора;  

"Зара- вет" ООД   - Стара Загора;

"ДИКСИ- ДР" ООД  - Стара Загора;

СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" Спасителен център за диви животни ;  

“Омегавет“ ЕООД   - Стара Загора;

Тракийски университет   - Стара Загора;

"Аксисс" ЕООД   - Стара Загора;  

ЕТ "НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА" - Стара Загора;  

" РУМДО 73" ООД - Стара Загора.  

 

* * * * * 

 

 

* * * * * 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
"ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"
на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 

Цел: да осъвремени технологичната материална база в българските училища и да даде възможност за ползване на най- новите ИТ достижения в образователнат система:

  • компютърни и терминални решения с централизирано управление;
  • зони за безжичен достъп;
  • интерактивни периферни устройства и др.

 

ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора кандидаства и бе одобрена за финансиране на дейност с предмет "Закупуване на 40 броя терминални работни места за три помещения и изграждане на компютърна мрежа в планираните за оборудване помещения". на стойност 35 250,00 лева .

В началото на 2013 година бе реализина програмата. Закупени и инсталирани бяха 40 терминални станции - тънък клиент "Диана", два сървара и е изградена мрежа в трите оборудвани компютърни кабинета. Постигнатото съотношение брой ученици на терминално работно място след реализацията на НП ИКТ 2012 в ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора е 13:1.
Характерно за тънките клиенти, е че всеки от тях разполага със собствен процесор и апаратно- резидентна операционна система, която се стартира при включване към захранването. Това решение за организация на компютърните кабинети е реализирано от Риск Електроник ООД. То предлага обучение с помощта на мултимедийни системи с живо видео на няколко терминала едновременно. До момемента, само няколко компании (Citrix, VMware, Microsoft) предлагат VDI (Virtual Desktop Infrastructure) продукти, базирани върху виртуални машини.
Реализираното VDI решение се базира на vPoint десктоп софтуер за виртуализация, където всеки потребител на платформата чрез специален VDI протокол(реализиран програмно в тънкия клиент), използва своята виртуална машина.
Платформата позволява плавна работа и възпроизвеждане на високо качествено видео с помощта на "Диана" терминалът, който от своя страна:
- консумира само около 5 вата електроенергия;
- не натоварва съществено сървъра, поради собствена(локална) интелегентност;
- няма ограничения за мощността на поддържания сървър и позволява работа, както с Windows, така и с Linux сървър;
- има значителни възможности за включване на външни устройства.

През месец октомври 2012 г. в Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора стартира ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По този проект заработиха 19 извънкласни дейности.

Галерия

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024