През месец февруари 2012 г. в професионална гимназия по ветеринарна медецина "Иван П. Павлов" - Стара Загора стартира ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По този проект заработиха 14 извънкласни дейности.

В клуб "Аз и животните" с ръководители д-р Анастасия Чолакова и д-р Радослава Йотова членуват ученици, които истински обичат животните. Те правиха снимки на домашните си любимци и любими животни в Зоопарка, "Зелени балкани", в зоомагазини. Изготвиха презентации за защитени видове от Червената книга на България.

Учениците от клуб "В света на микробиологията" с ръководител д-р Лидия Блажева не само усъвършенстваха и доразвиха знанията си по микробиология, но поставиха начало на ново ръководство за провеждане на практическите занимания по микробиология.

Дейността на секция "Сексуално и репродуктивно здраве" беше наситена с изготвяне и предствяне на презентации пред други ученици, изработване на табла, брошури и флаери по актуални за тинейджърите теми - любов, приятелство, родители, секс, полово предавани инфекции. Ръководител Мариана Костова.

Христинка Златова е ръководител на младежко звено "Бърза помощ в училище", чиято основна цел е придобиване на знания по оказване на първа долекарска помощ - кръвоспиране, изкуствено дишане, непряк сърдечен масаж, налагане на различни мидове превръзки и обездвежване при счупване на кости. Особено полезни се оказаха посещенията в РЗН, Специалния за помощ при бедствия и аварии и Спешния център.

Учениците от секция "Да успеем заедно - колективни спортове" с ръководител Делка Господинова проведоха представителни срещи по волейбол с ПГАСГ - Стара Загора и СОУ "Христо Ботев" - Стара Загора; по футбол със СОУ "Иван Вазов" и СОУ "Максим Горки" - Стара Загора.


Тихомир Китанов - секция "Да успеем заедно - масови спортове" - организира турнири "Тенис на маса" и "Взигане от лег".

Учениците от секция "Есеистиката - форма на изява" с ръководител Мария Тенчева допълваха знанията си по правопис и пунктуация, писаха есета и участваха в разнообразни литературни конкурси.

В студио "Театрално студио" с ръководител Таня Щилиянова учениците се запознаха с история на театъра, неатралните костюми през вековете, театърът н България и изготвиха презентация. Подготвиха скеч "Наука - ненаука", който представиха на изпращане на випуск 2012.

Участниците в ателие "Театърът в живота на младите хора" посещаваха и обсъждаха театрални постановки. Госпожа Галина Йорданова ги напътстваше при изготвянето на кукли петрушки за драматизации на приказки, при ремонт на кукли марионетки и ги упражняваше в разиграването им. Зрелостниците бяха поздравени с етюд с марионетки от Ангел Въчков от 9в клас и Самуил Георгиев от 9б клас.

Клубовете "Бащино огнище", "Стара Загора - вчера и днес", "Изготвяне на презентации и клипчета за историята на моето селище" с ръководители Красимира Иванова, Катя Савчева и Тодорка Ангелова насочиха дейността си към опознаване на историята и забележителностите на родния край, като запечатваха впечатленията си в снимки, презентации и клипчета.

Клуб "Аз архивирам" с ръководител д-р Борислав Драганов издирваха и проучваха ученици, занършили ПГВМ(ТВМ). Проучени и анкетирани са 45 ученици.

"Дигитално студио" с ръководител инж. Иванка Христова - учениците заснеха моменти от учебни практики, извънкласни дейности и други изяви. Материалите са обработени и монтирани от Дарина Христова 8а клас, Станимир Грозев 10а, Валентина Тонева 9а. Създаден е сайт tv.pgvm-bg.com, в който са качени видеоматериали. Групата от студиото организира и проведе конкурс ПГВМ - търси талант, който предизвика голям интерес и желания в бъдещи формати на конкурса.

 

* * * * *

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.2.05"Да направим училищетопривлекателно за младите хора"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
Електронна система по проект
"Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ" по схемата "Да направим училищего привлекателно за младите хора" - http://uspeh.mon.bg

 

УСПЕХ: Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти

 

Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности, с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.
Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

 
За учебната 2011/2012 година ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора предлага на своите ученици да участват в следните видове дейности:

 № по ред  Област на извънкласната дейност  Форма на извънкласната дейност/клуб, секция, студио и др./  Наименование на извънкласната дейност  Учител/ръководител - име, презиме, фамилия
 1 Хуманитарни науки    Клуб  "Аз и животните"  Д-р Анастасия Петрова Чолакова
 Клуб  "В света на микробиологията"  Д-р Лидия Стоянова Блажева
Здравно образование    Секция  "Сексуално и репродуктивно здраве"  Мариана Костова Вълчева
 Младежко звено  "Бърза помощ в училище"  Христинка Лалева Златилова
Здравословен начин на живот    Секция  "Да успеем заедно - колективни спортове"  Делка Тенева Господинова
 Секция  "Да успеем заедно - масови спортове"  Тихомир Георгиев Китанов
Комуникативни умения на роден език     Секция  "Есеистиката - форма на изява"  Мария Господинова Тенчева
 Студио  "Театрално студио" Таня Йорданова Щилиянова 
 Ателие "Театърът в живота на младите хора"   Галина Маркова Йорданова
10 Умения за самостоятелно учене и събиране на информация  Клуб "Бащино огнище"  Красимира Динева Иванова
11 Клуб "Стара Загора - вчера и днес"  Катя Пенчева Савчева
12 Клуб "Аз архивирам"  Д-р Борислав Вълев Драганов
13 Дигитални компетентности Студио "Дигитално студио"  инж. Иванка Цветанова Христова
14 Клуб "Изготвяне на презентации и клипчета за историята на моето селище" Тодорка Стайкова Ангелова 

 

20 УЧЕНИЦИ ОТ ПГВМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - СТАРА ЗАГОРА
ще стажуват в ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ

 

На 30 август 2011г. д- р Камен Ябълкаров, директор на гимназията, подписа договор за финансиране с Центъра за развитие на човешките ресурси по подпрограма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", по проект за учебна практика и обучение на ученици от 11- и клас по специалностите "Ветеринарен техник" и "Ветеринарен лаборант".
Партньори по проекта са - Агроекологичен частен лицей "Св.Йасиф" в областта на гр. Клермон Феран, Франция и AMFI - организация, работеща в развитието на международните дейности по професионално обучение в Италия, област Л'Акуила.
Учениците ще бъдат разпределени в животновъдни ферми със затворен цикъл, престоят им ще бъде за две седмици.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024