Прием
2023/2024 учебна година

 

Заповед РД09-933 от 28.04.2023 г. за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2023/2024 година

 

*******

Работно време на комисията за прием

от 7,30 часа до 18,00 часа

Телефони за контакти: 042/607 364 - Канцелария
042/607 767 - Директор

GSM: 0878190221 - Директор
0878190228 - Заместник директор

0878190348 - Технически сътрудник

 
*******

Прием след 7. клас


1. Професия 640010 "Ветеринарен техник", специалност 6400101 "Ветеринарен техник с разширено изучаване на чужд език - английски език"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26.

Реализация:

 • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;
 • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;
 • Като осеменители и подковачи на животни.


2. Професия 640010 "Ветеринарен техник", специалност 6400101 "Ветеринарен техник с английски език"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26.

Реализация:

 • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;
 • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;
 • Като осеменители и подковачи на животни.


3. Професия 640020 "Ветеринарен лаборант", специалност 6400201 "Ветеринарен лаборант с английски език"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26.

Реализация:

 • Като лаборанти във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарномедицинска компетенция, като: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция и др.;
 • Като лаборанти в частни, общински и държавни лаборатории към Министерството на здравеопазването;
 • Като осеменители на животни.


4. Професия 541060 "Техник - технолог по качеството на храни и напитки", специалност 5410601 "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки с английски език"
- срок на обучение - 5 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26.

Реализация:

Възможност за работа в:

 • предприятия за производство на храни и напитки;
 • лаборатории за контрол на качеството на храните .

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.


Балът се образува като сбор от:

* утрояване на резултата  по български език и литература и веднъж резултата по математика от националното външно оценяване;
* оценките от свидетелството за основно образование по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 

 

Специалности в НПГВМ „Иван Павлов” - Стара Загора

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024