П Р А В И Л Н И К

за вътрешния ред на Общежитие при  НПГВМ "Иван Павлов"
Стара Загора

 


ПРАВИЛНИКЪТ за вътрешния ред на Общежитието е приет от Педагогическия съвет на

НПГВМ "Иван Павлов" - Стара Загора
с Протокол №14 от 14 септември 2016 година и е
утвърден със Заповед №2082 от 14.09.2016 година

Изменения в Правилника са приети от ПС на 14 септември 2018 г.
и са утвърдени със Заповед №1986 от 14.09.2018 г.

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022