Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора и екипът за управление на проекта Ви кани на

 

С Е М И Н А Р


ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2013- 1- BG1- LEO03- 08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации"

на  04.07.2014 г., 18,00 часа, Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23)

Конферентна зала - Сити 1


Дневен ред:
1.   Регистрация на участниците и предоставяне на рекламни материали.
2.   Откриване на работната среща с приветствие към участниците и представителите на медиите от Ръководителя на проекта; Поздравителен адрес от името на партньора по проекта - организация AMFI, Италия.
3.   Представяне на целите и задачите на проекта и на партньорската организация AMFI, Италия. Представяне на програмата за провеждане на мобилността, очаквани и получени резултати.
4.   Информация за предварителната подготовка на участниците - езикова и културна подготовка.
5.   Презентация относно изпълнението на основните дейности по проекта.
6.   Дискусия с участието на заинтересованите лица и представителите на медиите.
7.   Закриване на официалната част на работната среща от ръководителя на проекта.
8.   Коктейл.

Проектът "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" се осъществява от ПГВМ "Иван П. Пвлов", гр. Стара Загора в партньорство с  AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия, с финансовата подкрепа на Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение", съфинансирана от Европейската комисия.

Заключителната работна среща е насочена към постигането на информираност и публичност относно изпълнението на ключовите дейности по проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните и вече постигнатите резултати от реализацията на отделните дейности.

 

Ръководител на проекта: д- р Камен Ябълкаров
                Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов" Стара Загора

 

ЗА ПРОЕКТА 

Проект №2013- 1- BG1- LEO03- 08830
по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност"
тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА


В проекта ще участват 15 учители по професионалната подготовка по специалностите: "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки".  Интерес за тях представляват хуманното отношение и защитата на животните, екологичното фермерство, биологичното производство на животинска продукция. Какво е състоянието и перспективите за развитие на генетичните ресурси в животновъдството. Какви иновативни технологии на хранене, отглеждане, здравеопазване се прилагат в европейските страни. Добрите фермерски практики за устойчиво производство и благоденствие на животните. Системите за оценка на комфорта при млечните крави и оценката на телесното състояние. Зоохигиенните стандарти и практики за намаляване на маститите в млечните говедовъдни ферми. Техника за прибиране, обработване и раздаване на фуражите. Техника за почистване и обезвреждане на тора. Какви са новостите при ветеринарно- санитарните мероприятия и профилактика на заболяванията в животновъдството. Лечение на вътрешни незаразни болести, заразни болести, хирургически заболявания, новите европейски практики при ваксинация и кастрация на животните, акушерство, гинекология, изкуствено осеменяване и паразитни болести. Интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителните продукти.
Мобилността ще се проведе в животновъдни ферми и предприятия за производство на хранителни продукти в периода от 30 март до 06 април 2014 г.

 

ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ


Чрез посещенията, наблюденията и ефективната комуникация ще се удовлетвори необходимостта от продължаващо обучение, участниците ще усъвършенстват знанията си по италиански и английския език. Ще се подобри междукултурното сътрудничество, защото политиката на образование и обучение в Европейските страни е тясно свързана не само с икономиката и иновациите, но също така и с политиките на заетост и социално приобщаване. Преобладаващата цел е да  се насърчава ученето през целия живот в държавите- членки и високата компетентност.
Продължителността на престоя е съобразен с изискванията на Програма "Учене през целия живот", мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение. Времето от една седмица e напълно достатъчно да могат да се изпълнят целите на обучението. Учителите по професионалната подготовка в гимназията са утвърдени професионалисти, търсещи добрите европейски практики в областта на професионалното обучение.
ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора заема своето водещо място сред останалите училища по отношение подготовката на ветеринарни техници, ветеринарни лаборанти  и техник- технолози по качеството на храни и напитки в цялата страна.

 

ВАЛИДИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извършва от патньорската организация.
Темите, които са предвидени в работната програмата в края на всеки работен ден ще бъта обсъждани за отчитане на резултатите. На всеки участник ще бъде връчен Сертификат за удостоверяване на придобитите знания и умения . Този документ е личен и може да се приложи в Портфолиото на всеки учител. Всеки участник ше получи и документа Europass мобилност за периода на престой в Италия.

 

ЕВРОПЕЙСКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ


Според специфичните цели на програма "Леонардо да Винчи" за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение (VETPRO) проектът - да подпомага участниците в обучителни дейности за обучение при придобиването и използването на знания, умения и квалификации, с цел улесняване на личното развитие, възможностите за трудова заетост и участието в европейския пазар на труда; да подпомага напредъка по отношение на качеството и новаторството в професионалното образование и системите за обучение; да засилва атрактивността на професионалното образование.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


1. Учителите да изучат европейския опит в областта на селекцията и репродукцията на селскостопанските животни.
2. Да наблюдават европейски технологии при отглеждане и хранене на животните.
3. Да се убедят в икономическата измеримост на профилактиката.
4. Да наблюдават начини на лечение според научните постижения.
5. Добри производствени практики и HACCP системата за оценка на качеството на хранителните продукти.
Така учителите ще продължат своето образование, ще придобият нови компетенции, което остава една стабилна инвестиция в бъдещето. Професионалните компетентности ще бъдат прилагани в учебния процес при обучението на учениците по предмети от професионалната подготовка по теория и практика.

 

ОЦЕНКА


Провеждане на анкета от педагогическия колектив след стартиране на проекта с цел  проучване на мотимвациите  за участие в европейски проекти. След приключване на мобилността  и отчитане на резултатите ще се анкитират участниците . За да се проучи : мнението им  какво са видяли и научили.; положителни и отрицателни страни на този начин на обучение; удовлетворени ли са от партньорската организация; впечатления за местата, които са посетили.; ползите от социалните контакти с фермери, ветеринарни лекари и работници в предприятия; възможно ли е да работят и в бъдеще по Европейски проекти; биха ли осъществили сътрудничество отново с този партньор.  

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ


Презентации, които ще се представят пред целия педагогически колектив и методическото обединение по професионалната подготовка. Подробна информация за проекта ще бъде представена на електронния сайт на училището, в рекламните дипляни и местни медии . Участниците в проекта трябва да почувстват, че са били полезни и трудът им по време на обучението е бил оценен.
Разпространението на информацията за проекта цели да се привличат повече последователи. Ще се генерират идеи за нови проекти в училището. Успешният проект ще се отрази положително върху целия колектив и училището като цяло.

 

ПАРТНЬОРИ

Организация инициатор на проекта - България

              Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора


6006, гр. Стара Загора,
обл. Стара Загора,
бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 21,  п.к. 128


тел./факс , 042/ 607  767
e- mail:
                                                 web.pgvm- bg.com

                                                      ***************

 
ПГВМ "Иван Петрович Павлов" - Стара Загора е най- голямата образователна институция с шестдесет и три годишна история и традиции в обучението на ветеринарни техници, ветеринарни лаборанти и техник- технолози по качеството на храни и напитки.Към момента в училището се обучават над 600 ученици. Работят 88 служители, от които учителите и възпитателите са 49. Преподавателите по професионална подготовка са над 20. Те са разработили Националната изпитна програма по професиите, учебни програми, учебни планове и са съавтори на учебници. През 2009 година на целия колектив бе присъдена престижната награда "Анастасия Тошева" за високи постижения в областта на образованието. Професионалната подготовка по теория се провежда в специализирани кабинети, а по практика в лаборатории, Хирургическа клиника, клиника по Акушерство и сградите непосредствено при животните в учебното стопанство.  
Преструктурирането на земеделския сектор в нашата страна се отрази негативно върху намирането на работа на пазара на труда за ветеринарни специалисти. Новите реалности изискват от тях да имат предприемачески способности и добра практическа и теоретична подготовка. Това наложи много учители да се включат в магистърски програми и курсове: "Ветеринарно- санитарна експертиза и контрол на хранителни продукти от животински произход", "Екология", "Предприемачество и финансов мениджмънт на предприятието", "Стандарти на Общността, "Хуманно отношение към животните и хигиена", курсове по английски език и компютърна грамотност. Наред с това от образователното министерство предвиждат учителите да имат собствено портфолио, в което ще трябва да бъде събрана цялата информация за постиженията им. Ще има значение и участието им в Европейски проекти.
Училище има опит с обмен и първоначално професионално образование на ученици, но няма осъществена мобилност на учители. Във връзка с членството на България в Европейския съюз и прилагането на европейския образователен модел е необходимо да се опознаят чуждестранните животновъдни практики и иновации. Целият екип от учители по професионалната подготовка е мотивиран да участва в такова обучение. За да развият преподавателските си подходи, езиковата комуникация и културните си познания за Европейска страна. Всичко това ще се отрази положително при акредитацията на професионалната гимназия в бъдеще.

 
 

Организация партньор по проекта - Италия

AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale Celano (AQ)

e- mali:

web: www.amfinternational.org

*************


 
AMFI е организация, която е действаща в областта на международното професионално обучение. Главно в рамките на Европейската програма "Учене през целия живот" и особено по Секторна програма "Леонардо Да Винчи" - Мобилност (IVT, PLM и VETPRO). AMFI работи едновременно като изпращаща, приемаща и посредническа организация в Италия, която посреща участници от няколко Европейски страни. Благодарение на широката си мрежа от местни партньори AMFI е в състояние да предостави пълен хостинг- програма. AMFI насърчава проекти на формалното и неформалното образование в рамките на европейски програми и вярва, че богатството на Европа е представено от междукултурните различия на страните, които я изграждат. AMFI подкрепя и насърчава транснационалната мобилност като средство за подобряване на междукултурния диалог, на взаимното разбирателство между народите и техните култури.Тя си сътрудничи на местно, национално и международно ниво с други образователни и обучителни институции, социални партньори, институционални органи и неправителствени организации. AMFI работи с много и различни професионални профили, осигуряване на професионален опит в областта на туризма, културата, гастрономията и околната среда, защото в района в който работи организацията се характеризира с Национални паркове, плажове и добре развит туризъм. AMFI е разположена в средновековния град Челано, в Абруцо, регион разположен в Централна Италия. Организацията може да организира провеждане на стажове в целия район, както и в Рим. Регионът Абруцо е богат, има много плодородна земя и се намира между склоновете на Апенините и водите на Адриатическо море. Регион с безброй характерни черти: обширни ски писти и плажове, природни паркове и съвременни  арт градове, средновековни църкви, замъци и музеи. Хиляди посетители от Италия и Европа посещават вътрешността на страната, откривайки красотите на съвременните градове и старите центрове, на замъци, църкви и абатства.

 

ПОДГОТОВКА

 

Езикова подготовка на ползвателите
Г-жа Диана Мирчева - Лорфета проведе обучение  групата от 17 учители по Италиански език във връзка с предварителната езикова подготовка по проекта. Обучението продължи  14 седмици /90 учебни часа/ по най-модерната система Progetto Italiano 1. След приключване на курс А1, учителите можеха: да се запознават, представят и поздравяват с други хора, да искат и дават информация, можеха да oтправят, приемат и отхвърлят различни покани, можеха да изразяват благодарност и др. След приключване на курс А2, учителите можеха да водят разговори в семейството, да водят разговори в различни видове заведения, да изразяват предпочитания, да построяват разкази и описват различни ситуации в минало несвършено време, да изрзяват съгласие и несъгласие, радост и огорчение, да предлагат, отхвърлят и приемат помощ. След приключване на курса и проведеният изпит ползвателите получиха сертификат по италиански ниво А1-А2.

Културна подготовка на групата ползватели по проекта  се проведе от  г-жа Екатерина Стойкова Русева - старши учител.  Тя  е свързана с историята, културата и специфичните характеристики на Италия. Обучението  е проведано  на 11 март 2014г. от  16.00 часа  - 2часа и на 18 март 2014. от  16.00 часа  - 2 часа в сградата на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора. След приключване на обучението ползвателите получиха Сертификат.

 

ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

На 20 март 2014 година, на основание Заповед № 552/06.01.2014 година  на директора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, във връзка с подбор и селекция на кандидатите за ползватели по  Проект №2013- 1- BG1- LEO03- 08830 на тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност", Комисия в състав:

1.   г- жа Патриция Стоянова Ахчиева - старши учител - председател
2.   г- жа Галина Маркова Йорданова - старши учител - член
3.   д- р Мариана Желязкова Костадинова  - старши учител - член
определи окончателния списък на ползвателита за периода от 30 март до 06 април 2014година, които ще пътуват до град Челано, Италия.

 

СПИСЪК
на ползвателите по Проект №2013- 1- BG1- LEO03- 08830 на тема:" Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност" за периода 30.03- 06.04.2014г. в град Челано, Италия

 

№   име, презиме и фамилия                   длъжност
1   Лидия Стянова Блажева                         ПДУПД, координатор
2   Румяна Иванова Матева                         учител - ползвател
3   Илиана Дамянова Тотева - Петрова        учител - ползвател
4   Валя Янкова Иванова                             учител - ползвател
5   Даниела Щерева Колева                         учител - ползвател
6   Борислав Вълев Драганов                       учител - ползвател
7   Валентина Петкова Лашева                     учител - ползвател
8   Мариана Петкова Стефанова                   учител - ползвател
9   Мария   Христова  Табанова                    учител - ползвател
10   Радослава Илиева Йотова                      учител - ползвател
11   Ивелина Танева Пейчева                       учител - ползвател
12   Георги  Койчев  Георгиев                      учител - ползвател
13   Юлия Данаилова Колибарова                учител - ползвател
14   Иванка Цветанова Христова                   учител - ползвател
15   Динко Михайлов Динев                          учител - ползвател

Резерви:
1   Динко Минчев Минчев                             учител - ползвател
2   Иван Вълчев Иванов                                учител - ползвател

 

МОБИЛНОСТ

 

На 06 април 2014 година успешно приключи мобилността в Италия.

Резултатите са следните:

Придобити професионални умения и компетенции:
Ползвателите се запознаха с: опита на Италия в областта на селекцията и репродукцията на животни; технологиите за производство на млека и сирена; новите методи на лечение и профилактика в говедовъдни ферми; добри производствени практики и НАССР  системата; комплексно управление на процесите във ферми и предприятия.
Придобити езикови умения и  компетенции
Вследствие на комуникациите с екипите на фермите и предприятията се повиши нивото на владеене на италианския и английски езици.
Придобити организационни умения и компетенции
Умения за планиране на времето и разпределяне на приоритетни задачи.
Социални умения и компетенции
Отлични комуникационни умения във всекидневните си контакти със служетелите на фермите и предприятията.
Получените резултати от проведената  мобелност са следствие от изпълнението на работната програма , предвидена за изпълнение.


РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"
№ 2013-1-BG1-LEO03-08830


1-ви ден - 30 март 2014 година. Пристигане на групата и настаняване в хотел Lory, в центъра на град Celano.

2-ри ден - 31 март, от 9,00 до 17,00 часа. Приветстване за "Добре дошли" и въвеждане в програмата, която е предвидена да се изпълни от участниците. Раздаване на работната програма и на дидактически материали. Уточняване на целите и задачите. Дискусии.

3-ти ден - 1 април, от 9,00 до 17,00 часа . Посещение на животновъдна ферма "London Giuseppe" в град Celano с наличност 120 броя животни.Тема:Стандарти в животновъдството; селекция на животните и кръстоски.Свободно време.

4-ти ден - 2 април, от 9,00 до 17,00 часа. Посещение на животновъдна ферма "La Villa" в Tagliacozzo с 400 броя животни.
Тема:Качество на млякото и млекопроизводство; лекарства и ветеринарни терапии; Посещение на центъра на град Tagliacozzo; Свободно време.

5-ти ден - 3 април, от 9,00 до 17,00 часа.Посещение на фабриката за сирене "Magnante" в Rocca di Mezzo.Тема:Сирена, технология за производство; видове сирена и тяхната класификация; Посещение на Rocca di Mezzo и Регионален Парк "Velino Sirente";Посещение на град L'Aquila.
6-ти ден - 4 април, от 9,00 до 17,00 часа. Посещение на животновъдна ферма "Fratus Cesare" в Celano. Тема:Заболявания при говедата, причини и профилактика;Посещение на центъра на град Celano и "Castello Piccolomini"; Обяд в типичния за района ресторант Abruzzi;Заключителна среща и връчване на Сертификати за проведеното обучение.

7-ми ден - 5 април. Културна програма. Екскурзия до Рим и неговите най-посещавани места: "Colosseo", "Piazza di Spagna", "Piazza Navona", "Fontana di Trevi" и "Musei Vaticani". Нощувка в Рим.
8-ми ден - 6 април 2014 г. - Отпътуване.

За да представи резултатите от проекта, Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П.Павлов" - Стара Загора и екипът за управление на проекта ще организира семинар, където обществеността ще се запознае с проведената мобилност и резултатите от нея.

 Галерия

 

ОТЧИТАНЕ

 

  

С Е М И Н А Р
ПО ПРОЕКТ № 2013- 1- BG1- LEO03- 08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации"

 

На 04.07.2014 г. от 18,00 часа в Комплекс "Сити" (гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" 23) Конферентна зала - Сити 1 се проведе семинар за отчитане на резултатите по проект 2013- 1- BG1- LEO03- 08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", изпълнен от Професионална гимназия по ветеринарна гимназия "Иван П. Павлов" - Стара Загора с партньор AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, която е действаща в областта на международното професионално обучение.
На срещата присъстваха Екипът на проекта, ползвателите по проекта, участниците в предварителните педагогическа и културна подготовки, представител на ПГСС, гр. Чирпан г- жа Величка Ницова, представител на работодателска организация д- р Зоя Бънчева, д- р Анастасия Чолакова и Телевизия  "Стара Загора". Поканени бяха представители на РИО, гр. Стара Загора и ЦРЧР- гр. София, които се извиниха за невъзможността да присъстват на срещата поради натовареност в работата.
Срещата бе открита с приветствие към всички гости от Ръководителя на проекта д- р Камен Ябълкаров, Директор на ПГВМ "Иван П. Павлов".

д- р Илиана Петрова представи пред аудиторията Поздравителния адрес
от г- н Фабрицио Раниери, Президент на AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия.
 
д- р Лидия Блажева - Координатор на проекта  представи: целите и задачите на проекта; информация за партньорската организация AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale - Италия;  изпълнението на работната програма и очакваните и получени резултати.

г- жа Диана Мирчева- Лорфета, обучаващ по италиански език от училище "Европа" представи как е преминала предварителната педагогическа подготовка по Италиански език.

г- жа Екатерина Русева, обучаващ по културната подготовка, свързана с историята, културата и специфичните характеристики на страната домакин - Италия представи как е преминала предварителната подготовка.

д- р Мария Табанова- ползвател по проекта  презентира изпълнението на основните дейности по проекта.

След това бяха споделени впечатления от ползвателите за времето на мобилността в Челано, Италия - д- р Борислав Драганов Даниела Колева, д- р Радослава Йотова, д- р Георги Георгиев, д- р Илиана Петрова и др.

В края на събитието д- р Камен Ябълкаров връчи Europass Мобилност на ползвателите - за участие в проект 2013- 1- BG1- LEO03- 08830 - "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновации" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", Освен тези сертификати, по време на реализиране на дейностите по проекта, ползвателите са получили сертификат за владеене на италиански език - ниво А2, сертификат за проведена културна подгтовка, сертификат от партньор AMFI - Agenzia per la mobilit? e la formazione internazionale, за проведената мобилност. На всички присъстващи бяха раздадени рекламни материали и видеофилм за мобилността в Челано, Италия.

 


 
Презентация за мобилноста в челано, Италия - 30 март - 06 април 2014 година

 

*****

 
Видеофилм - Италия 2014


*****

 
Репортаж за събитието от ТВ Стара Загора

 

*****

 

 

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024