С Решение №356 от 29 юни 2017 година Министерският съвет обяви Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора за

училище с национално значение.


Според държавния образователен стандарт за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училище с национално значение е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра на образованието и науката, както и училище, в което се обучават ученици от много области.

 

* * * * * 

 

 

 

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2022