Национален конкурс "Ветеринарният лекар - лечител на човечеството"
Статут / 2016

01.02.2016 ·   Новини

1. Общи положения


На 14.09.2016 година се навършват 167 години от рождението на руския физиолог и психолог д-р Иван Петрович Павлов. Ученият е създател на руската физиологическа школа и основоположник на учението за висшата нервна дейност. Ив. П. Павлов е първият изследовател, който документира явлението условен рефлекс.
Името на Иван П. Павлов носят редица улици и институции, сред които най-голяма популярност има Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов", град Стара Загора.
На 25.08.2016 година се навършват и 67 години от основаването на ПГВМ "Иван П. Павлов", град Стара Загора - най-голямото и популярно професионално училище, което подготвя ветеринарномедицински специалисти, гимназия, която има национално значение.

2. Цели и задачи


Да се даде възможност за самостоятелна изява на изследователските и творческите възможности на учениците от прогимназиален и от гимназиален етап на средното образование;
Да се създадат условия за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене - чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация;
Да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с ученето, медицината и тяхното въздействие върху обществото.

3. Участници


Участниците в конкурса се разделят в две възрастови групи:
V-VIII клас;
IX-XII клас.

4. Категории


Рисунка:
Фотография;
Презентация;
Есе.

5. Специфични изисквания


Темата и категорията на конкурсната работа се избират свободно в рамките на зададената тема и в контекста на примерните теми. Разработките може да се правят както индивидуално, така и колективно (в екип до 4 ученици).
Задължителни данни за участника/участниците:
- Име, презиме и фамилия;
- Училище - пълно наименование;
- Точен адрес на училището;
- Клас и паралелка (за учебната 2015/2016 година);
- Телефон за връзка;
- Електронен адрес.

Рисунка:


o Формат на хартията за рисунка:
- А3 (297 x 420 мм);
- А2 (420 x 594 мм).
o Техника и материали: по избор (живописни техники, графични техники, колажи).

Фотография по следните фото стандарти:


Снимка (см) Минимален размер (пиксели) Препоръчителен размер(пиксели)
9 x 13 520 x 743 880 x 1257
10 x 15 600 x 857 980 x 1400
13 x 18 780 x 1115 1280 x 1829
15 x 21 900 x 1286 1480 x 2115
20 x 30 1200 x 1850 1580 x 2400


Презентация:


- Брой на слайдовете: 9-14;
- Стил на слайдовете и на анимациите: единен;
- Разредка на редовете: 1,5;
- Подравняване: съобразено с общия дизайн;
- Текст: 24pt - 36 pt;
- Разпределение на съдържанието:
. при 9 слайда: 1 заглавен слайд, 1 уводен увод, 6 слайда изложение, 1 заключителен слайд;
. при 14 слайда: 1 заглавен слайд, 1 уводен слайд, 11 слайда изложение, 1 заключителен слайд.

Есе:


Технически изисквания:
- Обем: 2-4 стр.;
- Шрифт: Times New Roman;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно.

Изисквания към изложението:
- Заглавието да насочва към темата и да отправя към проблемите;
- Ясно и цялостно формулирана теза;
- Последователна формулировка на тематичните проблеми: (назоваване, анализиране, сравняване, логически съждения и изводи);
- Обобщаваща заключителна част;
- Самостоятелност и оригиналност;
- Показана собствена гледна точка и защитено лично мнение.

6. Срокове


Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 30 април 2016 година. Разработките се изпращат, както следва:
На хартиен носител (важи датата на пощенското клеймо);
По електронен път.

7. Класация и награди


Конкурсните работи ще бъдат класирани от I до III място за съответната категория и за съответната възрастова група.
Авторите на класираните от I до III място творби ще получат материални награди.
Всички участници ще получат сертификат за участие.

8. Публичност


Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувани на електронната страница на ПГВМ "Иван П. Павлов", гр. Стара Загора (home.html) и в регионални печатни издания.

9. Координати за комуникация


Адрес: гр. Стара Загора, 6006, бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 21, ПК 128;
Електронен адрес: ;
Телефони: 042/ 607-767,
Лице за контакти: д-р Камен Ябълкаров, директор на ПГВМ "Иван П. Павлов", гр. Стара Загора.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024