Международният ден на Земята – 22 април в НПГВМ
Посещение в РИОСВ - Стара Загора

23.04.2019 ·   Новини

Международният ден на Земята – 22 април  учениците от клуба по интереси „Мисли зелено“ в НПГВМ „Иван Павлов“ отбелязаха с посещение в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

Посрещнати гостоприемно от г-жа Димка Петкова – връзки с обществеността на РИОСВ – Стара Загора, г-жа Женя Мочева от отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ и инж. Станислав Русев специалист от регионалната лаборатория към дирекция „ЛАБ“, подробно бяхме запознати със структурата, възможностите и приоритетите на инспекцията и с дейността на нейните отдели:

§  „Въздух“ (Контролна и експертна дейност - Анализ на резултатите от измерванията на емисиите /концентрациите/ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и на резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух) ;

§   „Води“ (превантивен, текущ и последващ контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Тунджа и Марица в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора);

§   „Природа“ (Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” - превантивен, текущ и последващ контрол в защитени територии, защитени зони, билкозаготвителни пунктове, зоомагазини , зоопаркове и спасителни центрове; Опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания; Опазване на защитени вековни дървета);

§   „Отпадъци и почви“ (Координация и контрол на промишлени предприятия по прилагане на изискванията за управление на биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, опаковки и отпадъци от опаковки, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др., както и опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите);

§   „Химични вещества“ (Контролна и експертна дейност - Проверки на предприятия производители, вносители и потребители надолу по веригата на химични вещества и смеси във връзка с  прилагане изискванията на Регламентите  относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и смеси;  за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси; за устойчивите органични замърсители; за детергентите и за живак, както и във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси );

§  „ОВОС и ЕО“ (Екологичната оценка при одобряването на планове и програми; Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано предимно с местоположението и технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда.).

Любезните домакини отговориха и на всички въпроси, които предварително бяхме подготвили - за мерките срещу отпадъците извън населените места, нерегламентираните сметища, опасните отпадъци от дома и фирмата, вредните емисии от автомобилите и големите промишлени предприятия от областта, замърсяването на водните обекти и как се извършва регистрацията на дивите животни.

Удовлетворени и обогатени от срещата, си тръгнахме и с много подаръци – лични и за училището.Категории

 Новини
 Постижения

Последни публикации:

10.06.2019
   Постижения
Първо място с "Предложение" на А. П. Чехов
Клубът по интереси "Руски театър и слово" на НПГВМ

05.06.2019
   Новини
5 юни - Световен ден на околната среда в НПГВМ "Иван Павлов"
клуб "Мисли зелено"

03.06.2019
   Новини
Аз знам, аз избирам, аз мога!

28.05.2019
   Новини
24 май 2019

30.04.2019
   Новини
140 години от приемането на Търновската конституция
Конкурс за есе или рисунка

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2019