Международният ден на Земята – 22 април в НПГВМ
Посещение в РИОСВ - Стара Загора

23.04.2019 ·   Новини

Международният ден на Земята – 22 април  учениците от клуба по интереси „Мисли зелено“ в НПГВМ „Иван Павлов“ отбелязаха с посещение в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.

Посрещнати гостоприемно от г-жа Димка Петкова – връзки с обществеността на РИОСВ – Стара Загора, г-жа Женя Мочева от отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ и инж. Станислав Русев специалист от регионалната лаборатория към дирекция „ЛАБ“, подробно бяхме запознати със структурата, възможностите и приоритетите на инспекцията и с дейността на нейните отдели:

§  „Въздух“ (Контролна и експертна дейност - Анализ на резултатите от измерванията на емисиите /концентрациите/ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и на резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух) ;

§   „Води“ (превантивен, текущ и последващ контрол върху състоянието на водите и водните обекти по поречията на реките Тунджа и Марица в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора);

§   „Природа“ (Направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” - превантивен, текущ и последващ контрол в защитени територии, защитени зони, билкозаготвителни пунктове, зоомагазини , зоопаркове и спасителни центрове; Опазване на защитени растителни и животински видове и техните местообитания; Опазване на защитени вековни дървета);

§   „Отпадъци и почви“ (Координация и контрол на промишлени предприятия по прилагане на изискванията за управление на биоразградими отпадъци, строителни отпадъци, опаковки и отпадъци от опаковки, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др., както и опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите);

§   „Химични вещества“ (Контролна и експертна дейност - Проверки на предприятия производители, вносители и потребители надолу по веригата на химични вещества и смеси във връзка с  прилагане изискванията на Регламентите  относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и смеси;  за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси; за устойчивите органични замърсители; за детергентите и за живак, както и във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси );

§  „ОВОС и ЕО“ (Екологичната оценка при одобряването на планове и програми; Решението по ОВОС е едно от последните важни решения преди одобряването на инвестиционното предложение, което е конкретно, свързано предимно с местоположението и технологичното решение на инвестиционното предложение, отнасящо се до ограничаване и предотвратяване на въздействията върху околната среда.).

Любезните домакини отговориха и на всички въпроси, които предварително бяхме подготвили - за мерките срещу отпадъците извън населените места, нерегламентираните сметища, опасните отпадъци от дома и фирмата, вредните емисии от автомобилите и големите промишлени предприятия от областта, замърсяването на водните обекти и как се извършва регистрацията на дивите животни.

Удовлетворени и обогатени от срещата, си тръгнахме и с много подаръци – лични и за училището.Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024