ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"
Дейност ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ ПАРТНЬОРСТВА
Заглавие на проекта: Green Chemistry Around Europe (GCARE)
Номер на проекта: 2013-1-HU1-LEO04-10213-5
Срок на проекта: 2013 - 2015

 


            

 

Кратко резюме на проекта:


По време на двугодишния проект, участващите училища от Австрия, България, Унгария, Италия, Румъния и Турция, в сътрудничество с румънския индустриален партньор  Farmec SA и промишлените тихи партньори (Арома, Хрансервиз АД, Бисер Олива - Стара Загора , Evricom Ltd., Ембул Инвестмънт АД от България, Aksa Фирма от Турция, Dolceria Alba SRL - Монкалиери от Италия) и 2 университета (ОББ от Клуж- Напока, Румъния и Тракийски университет от Стара Загора, България) работиха заедно, за да научат техните ученици значението на опазването на околната среда чрез правилното използване на 12- те принципа на Зелената химия, прилагани в химични процеси във всяка област и по- специално в индустриалната. Бяха извършени много изследвания и дейности, вариращи от лабораторни занятия и семинари за анализ на възможността за класифициране на промишленото производство в съответствие с 12- те принципа, анализиране на опасностите от неправилното използване на химикали и предлагане на алтернативи за насърчаване на значението на защита на нашата естествена среда.

  В сайта на еТуининг беше отворен проект за публикуване на резултатите, получени съгласно предвидения график. Това позволи сътрудничество, комуникация, сравнение и обсъждане на нашето изследване. Сайтът съдържа материали за учебната програма, системата за класификация (www.greenchemistry.eu), креативни материали за разпространение, произведени от всички участващи партньори.

Дейностите при мобилностите представиха плодотворни възможности за обучение на ученици и учители. Използването на английския език като свободен език за комуникация подобри знанията и владеенето на всички участници, които можеха да практикуват чуждия език в реална, жива и пряка среда, извън изкуствените граници, наложени от класната стая. Освен това учениците можеха да си сътрудничат и да развиват работа в група, и да подобрят тяхното европейско измерение. Възможността да живеят живота на чуждестранните партньори, предостави едно уникално преживяване за нашите ученици, които се научиха как да преодоляват културните бариери, да разберат и приемат многообразието. От друга страна, екипите на учителите можеха да влизат в пряк контакт с различни учебни дейности, стратегии и учебна програма за подобряване на техните умения и компетенции.

Крайните продукти - електронна книга и система за класификация съдържат сбор от съвместната работа, еднакво развити от всеки партньор. Електронната книга представлява база данни за въвеждането на темата "Green Chemistry" в учебния план на всяко училище. Електронната книга съдържа описания на: проектът, зелена химия, нейните 12 принципа разработени в домейните на партньорите и как принципите могат да бъдат приложени към тях, и практически примери. Двете са на английски и на оригиналните езици.

Тясната връзка с индустриалните партньори направи нашите ученици знаещи за промишлените процеси: при посещения в заводите по време на срещите, обясненията, лекциите и семинарите предлагани от специалисти, техници и университетски преподаватели са се подобрили познаването на света на труда в Европа, една от първите стъпки, за да се оформят съзнателни работници и граждани. Интензивното Европейско сътрудничество и взаимодействието между различните партньори допринесе за обогатяване на европейското измерение на всяко училище и на личното.

 

Превод на английски език:


During the two- year project, the participating schools of Austria, Bulgaria, Hungary, Italy, Romania and Turkey , in cooperation with the Romanian industry Farmec  SA and the industrial silent partners (Aroma Company, Hran Service Engineering JSC, Biser Oliva - Stara Zagora, Evricom Ltd., Embul Investment Corp.  from Bulgaria, Aksa Company from Turkey, Dolceria Alba srl - Moncalieri from Italy) and 2 universities (U.B.B. from Cluj- Napoca, Romania and Trakia University from Stara Zagora, Bulgaria) worked together to teach their students the importance of environment protection through the correct use of the 12 principles of Green Chemistry applied to chemical processes in any  field and, in particular, in the industrial one.  Lots of research and activities were carried out and ranged from lab activities and workshops to the analysis of the possibility of classifying the industrial production according to the 12 principles, analyzing the dangers of the improper use of chemicals and proposing alternatives to foster the importance of the protection of our natural environment.

An eTwinning site for the project was opened to publish the outcomes produced according the foreseen schedule and allow cooperation, communication, comparison and discussion on our research. The site contains the material for the curriculum, the classification system( www.greenchemistry.eu), creative materials for dissemination produced by all the partners involved.

The mobility actions represented fruitful opportunities of learning for both students and teachers. The use of English as lingua franca for communication improved the knowledge and fluency of all the participants, who could practice the foreign language in a real, lively and direct environment, out of the artificial boundaries imposed by the classroom. Moreover the students could cooperate and develop group- work and enhanced their European dimension. The possibility to live the life of the foreign partners represented a unique experience for our students, who learnt how to overcome cultural barriers, understand and accept diversity. On the other hand, the teachers' teams could come in direct contact with different teaching actions, strategies and curriculum improving their skills and competences.

The final e- book and the classification system contain the compendium of the cooperative work equally developed by each partner. The e- book represents a data bank for the introduction of the topic "Green Chemistry" in the curriculum of any school. The e- book contain descriptions of: the project, green chemistry, the 12 principles of it & how the partners understood them, the partners' domains & how the principles can be applied to them & practical examples both in English & in original languages.

The close contact with the industrial partners made our students aware of industrial processes: the visits to factories during the meetings, the explanations, lectures and workshops offered by specialists, technicians and university professors have improved the knowledge of the world of work in Europe, one of the first steps to shape a conscious worker and citizen. The intensive European cooperation and interaction between the different partners has contributed to enrich the European dimension of each school and individual.


 
Материали

 

  • Презентации с информация по дейностите от проекта


- Първи и втори признак

- Трети, четвърти, пети и шести  признак

- Седми, осми, девети, десети, единедесети и дванадесети признак

- Лабораторни упражненния

други

 

  • Линкове за дейностите по проекта


1. Получаване на етилов алкохол:
https://www.youtube.com/watch?v=g4vn1FWO4_Y&feature=youtu.be

2. Получаване на сапун:
https://www.youtube.com/watch?v=JQpbZ8E4rZs&feature=youtu.be

3. Рециклиране на хартия:
https://www.youtube.com/watch?v=zj_sMsYtyMI&feature=youtu.be

4. Видео-презентация 7- 12 принципи на Зелената химия:
https://www.youtube.com/watch?v=81WaP7S9bLk

5. Загорка - зелен склад
https://www.youtube.com/watch?v=dj7swsBMHNQ&feature=youtu.be

6. 12- те принципа в България - Арома, Марица изток, Загорка:
https://www.youtube.com/watch?v=Cn9V_oyMGBs

7. Среща в България:
https://www.youtube.com/watch?v=BLo69geecM8&feature=youtu.be

8. Инфо посещение в Арома:
http://www.aroma.bg/90Y/news/aroma- ad- posreshtna- gosti- po- proekta- zelena- himiia- okolo- evropa- 72/

9. Репортаж - зелената линия на Арома
http://www.aroma.bg/90Y/video/reportaj- za- gorata- na- aroma- 22/

10. Репортаж по Нова ТВ за посещение на партньорите в Арома 
https://www.youtube.com/watch?v=7nWhd9u1fpQ
http://we.tl/s1eWD2MhKS

11. Интервю по ТВ СЗ с координатора от Унгария
https://youtu.be/lxdnpWniYyg

12. Други

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024