ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Ремонт на общежитието на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора“

 

 

*****

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

 

„Въоръжена /физическа/ охрана на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ИВАН П. ПАВЛОВ”– Стара Загора и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, училищните колективи и помощния персонал в района на ПГВМ „ИВАН П. ПАВЛОВ” – Стара Загора и осигуряване на физическа охрана на извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на ПГВМ „ИВАН П. ПАВЛОВ”– Стара Загора.

 
 

14 юли 2017     РЕШЕНИЕ за класиране на участниците в процедурата

13 юли 2017     ПРОТОКОЛ №3 по чл.54 от ППЗОП (за отваряне на  ценовите предложения)

23 юни 2017     ПРОТОКОЛ №2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

7 юни 2017       ПРОТОКОЛ №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

ОБЯВЛЕНИЕ за поръчка - Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

РЕШЕНИЕ за откриване на процедура - АОП

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024