НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА 
МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“ – СТАРА ЗАГОРА
________________________________________
6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21,  п.к. 128
042/ 607 767 - тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 ,
e- mail: ;  web: pgvm- bg.com  

                                                                                                                     УТВЪРДИЛ:
                                                                                                                      Д-Р КАМЕН ЯБЪЛКАРОВ
                                                                                                                      Директор на НПГВМ „Иван Павлов“

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

предоставяни от НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора,
съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от
Наредбата за административното обслужване

Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги

Правно основание

Информация

за услугата

1 Издаване на удостоверение, че детето е записано като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - чл. 17, ал. 3, т. 4

Ред за предоставяне
(по административен път; без заявление )
2 Издаване на удостоверение, че детето е ученик/ученичка в дневна форма на обучение Да послужи пред различни институции Ред за предоставяне
(устно; без заявление)
3 Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием Закон за предучилищното и училищното образование -
чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл. 149
Ред за предоставяне
Заявление до РУО –
Стара Загора
4 Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149  Ред за предоставяне
Заявление
5 Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149  Ред за предоставяне
Заявление 
6 Издаване на диплома за средно образование на учениците, завършили пълния курс на средно образование и положили предвидените в учебния план изпити, по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 133  Ред за предоставяне
Заявление
7 Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование   Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 128, чл.131, чл. 133 Ред за предоставяне
Заявление 
8 Издаване на удостоверения и свидетелства за професионално образование и професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация от професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни и духовни училища, обединени училища, средни училища, профилирани гимназии, специални училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение Закон за професионалното образование и обучение - чл. 38 и чл. 39  Ред за предоставяне
(без заявление) 
9 Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – чл. 45  Ред за предоставяне
Заявление 
10 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити   Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 84, т. 6в Ред за предоставяне
Заявление

(бланка от МОН) 
11 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити  Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 101 Ред за предоставяне
(без заявление) 
12 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 140, ал. 4  Ред за предоставяне
Заявление
13 Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – чл. 63, ал. 1, т. 3  Ред за предоставяне
Заявление
14 Издаване на удостоверения и свидетелства за валидиране на професионална квалификация от професионални гимназии, училища по изкуствата и спортни училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение Закон за професионалното образование и обучение - чл. 40  Ред за предоставяне
Заявление 
15 Издаване на удостоверения за валидиране на комптентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 168  Ред за предоставяне
Заявление 
16 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование Закон за предучилищното и учи-лищното образование – чл. 133, ал. 3  Ред за предоставяне
Заявление 
17 Издаване на европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация от училища, осъществяващи професионално образование и обучение, центрове за професионално обучение и професионални колежи  Закон за професионалното образование и обучение – чл. 38, ал. 6 

Ред за предоставяне
Заявление 

Заявленията за предоставяне на административни услуги се приемат и регистрират от техническия изпълнител всеки работен ден от 8.00 до 15.00 часа
в канцеларията на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21, 2 етаж, тел. 042 607 364, 0878190347.
За писмени заявления се считат и заявлeнията получени по пощата, по куриер или по електронен път на адрес .
Образци на заявленията може да се получат на място в канцеларията на училището или да се изтеглят от таблицата.
Такси за услугите не се дължат.
Органите, осъществяващи контрол върху предоставянето на услугите, са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Стара Загора.
Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата, е по Административнопроцесуалния кодекс.

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024