УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН)

 

Подаване на сигнал

I. Сигналът за нарушение се подава до длъжностно лице (служител), отговарящо за разглеждането на сигнали по Закон за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), определено със заповед № РД-11-1755 от 14.09.2023 г на директора на НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.

Сигналът за нарушение може да бъде подаден по следните начини:

 1. Писмено:

1.1. Чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН от сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице следва да попълни само Част I – V включително и да го подпише: при изпращане на формуляра по пощата – със саморъчен подпис; при изпращане по електронна поща – с квалифициран електронен подпис.

Образец на Формуляра може да бъде намерен  тук. Формулярът е изготвен и утвърден с решение на КЗЛД от 19.04.2023 година.

Този формуляр се използва за подаване на сигнали само при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Адрес за изпращане на сигнала по пощата:

 • чрез куриерски услуги – на адрес: гр. Стара Загора, п. код 6006, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 21, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, в запечатан непрозрачен плик, адресиран до д-р Милен Минев - длъжностно лице (служител), отговарящо за приемане и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора;
 • на хартиен носител чрез Български пощи – на адрес: гр. Стара Загора, п. код 6000, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 21, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, пощенска кутия в Централна поща № 128, в запечатан непрозрачен плик, адресиран до д-р Милен Минев - длъжностно лице (служител), отговарящо за приемане и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора.
 • чрез електронна поща – на адрес: milen.

Към сигнала може да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

2. Устно:

2.1. на телефонен номер 0878190120. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от длъжностното лице (служителя), отговарящ за разглеждането на сигнали в момента на подаването на сигнала, чрез пълно и точно въвеждане на получаваната устно информация. На сигнализиращото лице се предлага да го подпише при желание от негова страна. Подписът следва да бъде положен в срок не по-късно от 7 дни, след поканата.

 

2.2. чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок. В този случай длъжностното лице (служителят), отговарящ за разглеждането на сигнали по време на срещата ще документира подадения сигнал чрез попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН. Попълването на формуляра от длъжностното лице (служителя) на НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора, отговарящ за разглеждането на сигнала, е задължително. На сигнализиращото лице се дава възможност да провери, коригира, одобри и подпише попълнения формуляр от срещата.

Към сигнала може да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Не се образува производство по:

 1. анонимни сигнали;
 2. сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които:

 1. не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН
 2. съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. 3. съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти. Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, имащо отношение към подаване на сигнал, ще бъде надлежно защитена.

Лица, имащи право да подават сигнали

Сигнали за нарушения на българското законодателство и на правото на Европейския съюз по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да подават в НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора, лица разполагащи с информация, получена и/или станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Приложно поле за подаване на сигнали:

По реда на ЗЗЛПСПОИН се подават сигнали или публично се оповестява информация за:

 1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

 1. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 2. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 3. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 4. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

По реда на ЗЗЛПСПОИН се подават сигнали или публично се оповестява информация и по отношение за нарушения на българското законодателство в областта на:

 1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 2. трудовото законодателство;
 3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Когато в секторните актове на Европейския съюз, посочени в част II от приложението на ЗЗЛПСПОИН, се предвиждат специални правила относно подаването на сигнали за нарушения, се прилагат правилата, посочени в тези актове или национални разпоредби, които въвеждат съответните правила. ЗЗЛПСПОИН се прилага, доколкото даден въпрос не е императивно уреден в съответните секторни актове и национални разпоредби.

ЗЗЛПСПОИН не засяга националните правила относно:

 1. правото на работниците и служителите, както и на работодателите да се консултират със своите представителни, синдикални организации и представители по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, както и правилата за защита от всякакви необосновани неблагоприятни мерки, породени вследствие на тези консултации;
 2. правилата за независимост на представителните органи на работниците и служителите и на работодателите и правото им да сключват колективни трудови договори.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗТЕГЛЯНЕ:

Документи на НПГВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора

Указания за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Закон за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), в сила от 04.05.2023 г. обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 28 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г.

Вътрешни правила на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Линкове към документи и информация на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която е определена от ЗЗЛПСПОИН за Централен орган за външно подаване на сигнали:

 

 1. Начална интернет страницата на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - https://www.cpdp.bg/index.php
 2. Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН - https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=67
 3. Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН - https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=69
 4. Разяснителни материали по ЗЗЛПСПОИН - https://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=71

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ОТГОВАРЯЩО ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

Д-Р МИЛЕН МИНЕВ - УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

E-MAIL:     milen.

ТЕЛЕФОН: 0878190120

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ - гр. Стара Загора, п. код 6000, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 21, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, пощенска кутия № 128

Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" - Стара Загора © 2024