За проекта -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За проекта

Информация > Проекти > ПРОЕКТ № 2013-1-BG1-LEO03-08830

Проект №2013-1-BG1-LEO03-08830
по Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи", Дейност "Мобилност"
тема: "Учители развиват професионалните си компетенции, изучавайки европейски животновъдни практики и иновацииОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В проекта ще участват 15 учители по професионалната подготовка по специалностите: "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Контрол по качеството и безопасност на храни и напитки".  Интерес за тях представляват хуманното отношение и защитата на животните, екологичното фермерство, биологичното производство на животинска продукция. Какво е състоянието и перспективите за развитие на генетичните ресурси в животновъдството. Какви иновативни технологии на хранене, отглеждане, здравеопазване се прилагат в европейските страни. Добрите фермерски практики за устойчиво производство и благоденствие на животните. Системите за оценка на комфорта при млечните крави и оценката на телесното състояние. Зоохигиенните стандарти и практики за намаляване на маститите в млечните говедовъдни ферми. Техника за прибиране, обработване и раздаване на фуражите. Техника за почистване и обезвреждане на тора. Какви са новостите при ветеринарно-санитарните мероприятия и профилактика на заболяванията в животновъдството. Лечение на вътрешни незаразни болести, заразни болести, хирургически заболявания, новите европейски практики при ваксинация и кастрация на животните, акушерство, гинекология, изкуствено осеменяване и паразитни болести. Интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителните продукти.
Мобилността ще се проведе в животновъдни ферми и предприятия за производство на хранителни продукти в периода от 30 март до 06 април 2014 г.

ПРОЕКТНИ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ

Чрез посещенията, наблюденията и ефективната комуникация ще се удовлетвори необходимостта от продължаващо обучение, участниците ще усъвършенстват знанията си по италиански и английския език. Ще се подобри междукултурното сътрудничество, защото политиката на образование и обучение в Европейските страни е тясно свързана не само с икономиката и иновациите, но също така и с политиките на заетост и социално приобщаване. Преобладаващата цел е да  се насърчава ученето през целия живот в държавите-членки и високата компетентност.
Продължителността на престоя е съобразен с изискванията на Програма "Учене през целия живот", мобилност на специалисти в областта на професионалното образование и обучение. Времето от една седмица e напълно достатъчно да могат да се изпълнят целите на обучението. Учителите по професионалната подготовка в гимназията са утвърдени професионалисти, търсещи добрите европейски практики в областта на професионалното обучение.
ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора заема своето водещо място сред останалите училища по отношение подготовката на ветеринарни техници, ветеринарни лаборанти  и техник-технолози по качеството на храни и напитки в цялата страна.

ВАЛИДИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извършва от патньорската организация.
Темите, които са предвидени в работната програмата в края на всеки работен ден ще бъта обсъждани за отчитане на резултатите. На всеки участник ще бъде връчен Сертификат за удостоверяване на придобитите знания и умения . Този документ е личен и може да се приложи в Портфолиото на всеки учител. Всеки участник ше получи и документа Europass мобилност за периода на престой в Италия.

Европейска добавена стойност

Според специфичните цели на програма "Леонардо да Винчи" за мобилност на специалисти в сферата на професионалното образование и обучение (VETPRO) проектът - да подпомага участниците в обучителни дейности за обучение при придобиването и използването на знания, умения и квалификации, с цел улесняване на личното развитие, възможностите за трудова заетост и участието в европейския пазар на труда; да подпомага напредъка по отношение на качеството и новаторството в професионалното образование и системите за обучение; да засилва атрактивността на професионалното образование.

Очаквани  резултати:

1. Учителите да изучат европейския опит в областта на селекцията и репродукцията на селскостопанските животни.
2. Да наблюдават европейски технологии при отглеждане и хранене на животните.
3. Да се убедят в икономическата измеримост на профилактиката.
4. Да наблюдават начини на лечение според научните постижения.
5. Добри производствени практики и HACCP системата за оценка на качеството на хранителните продукти.
Така учителите ще продължат своето образование, ще придобият нови компетенции, което остава една стабилна инвестиция в бъдещето. Професионалните компетентности ще бъдат прилагани в учебния процес при обучението на учениците по предмети от професионалната подготовка по теория и практика.

ОЦЕНКА

Провеждане на анкета от педагогическия колектив след стартиране на проекта с цел  проучване на мотимвациите  за участие в европейски проекти. След приключване на мобилността  и отчитане на резултатите ще се анкитират участниците . За да се проучи : мнението им  какво са видяли и научили.; положителни и отрицателни страни на този начин на обучение; удовлетворени ли са от партньорската организация; впечатления за местата, които са посетили.; ползите от социалните контакти с фермери, ветеринарни лекари и работници в предприятия; възможно ли е да работят и в бъдеще по Европейски проекти; биха ли осъществили сътрудничество отново с този партньор.  

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Презентации, които ще се представят пред целия педагогически колектив и методическото обединение по професионалната подготовка. Подробна информация за проекта ще бъде представена на електронния сайт на училището, в рекламните дипляни и местни медии . Участниците в проекта трябва да почувстват, че са били полезни и трудът им по време на обучението е бил оценен.
Разпространението на информацията за проекта цели да се привличат повече последователи. Ще се генерират идеи за нови проекти в училището. Успешният проект ще се отрази положително върху целия колектив и училището като цяло.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню