архив учебна 2014/2015 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

архив учебна 2014/2015

Информация > Новини
 
 

Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална     практика в европейски   животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки - успешен старт към      реалното работно място" по Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1 "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение"


ДЕН      НА     ОТВОРЕНИТЕ      ВРАТИ

в ПГВМ "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора


на   12   Ю Н И   2015   г.


Отваряме вратите си за вас!
Елате ни на гости:

 • Разгледайте училището, класните стаи, учебните лаборатории, кабинети и общежитието на гимназията;

 • Запознайте се с нашите учители и възпитатели;

 • Научете повече за условията за кандидатстване;

 • Получете отговор на всички ваши въпроси;От 12.00 часа ще се проведе изложба на тема "Моят домашен любимец";
В 13,00 часа директорът на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора ще награди участниците в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС " Ветеринарният лекар - лечител на човечеството", посветен на 165-годишнината от рождението на Иван П. Павлов и 65-годишнината от създаването на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора.


За повече информация:    Стара Загора, бул. "св. Патриарх Евтимий" 21
Телефон: 0878190228, 0878190229      e-mail: pgvmsz@abv.bg

***


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
" Ветеринарният лекар - лечител на човечеството", посветен на 165-годишнината от рождението на Иван П. Павлов и 65-годишнината от създаването на
ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора

КЛАСИРАНЕ

20 май 2015г.

ÊÀÒÅÃÎÐÈß

V - VIII êëàñ

IX - XII êëàñ

"Ïðåçåíòàöèÿ"

Ïúðâî ìÿñòî - Äåà Ãåîðãèåâà - 105 ÑÎÓ "Àò. Äàë÷åâ" - Ñîôèÿ

Âòîðî ìÿñòî -
Ìèðåëà Õðèñòîâà è Âàíåñà Ñòàíèñëàâîâà - IÎÓ "Õðèñòî Áîòåâ" - Òúðãîâèùå

Òðåòî ìÿñòî - Íàéäåí Íàéäåíîâ - ÑÎÓ "Â. Ëåâñêè" - ãð. Âúë÷è äîë

Ïúðâî ìÿñòî - Äçàíüî Ìèíåâ - Êàðëîâî 10 êëàñ

Âòîðî ìÿñòî - Ìèðîñëàâà Äîé÷åíâà - ÏÃÂÌ - Ëîâå÷ - 12 êëàñ

Òðåòî ìÿñòî- Âàñèë Äèìèòðîâ - ÏÃÂÌ - Ñòàðà Çàãîðà

"Ðèñóíêà"

Ïúðâî ìÿñòî - Âèîëèíà Èëèåâà - III ÎÓ - Òúðãîâèùå

Âòîðî ìÿñòî- Êðåìåíà Ãåîðãèåâà - ÏÃÂÌ - Ñòàðà Çàãîðà

Òðåòî ìÿñòî - Ìàðèíà Èâàíîâà - ÎÓ "Äèì÷î Äåáåëÿíîâ" - ßìáîë

Ïúðâî ìÿñòî - Õðèñòî Ìàíåâ - ÏÃÂÌ - Ñòàðà Çàãîðà

Âòîðî ìÿñòî - Ìèëåíà Æåëåâà - ÑÎÓ "Ä. Òàëåâ" - Äîáðè÷

Òðåòî ìÿñòî - Âåíöèñëàâ Ôîðöîâ - ÏÃ ïî áèòîâà òåõíèêà - Ïëîâäèâ

"Ôîòîãðàôèÿ"

Ïúðâî ìÿñòî - Îëÿ Áîæåêîâà - ñ. Ãàâðèëîâî, îáù. Ñëèâåí


Âòîðî ìÿñòî- Ìèõàèë Ìàðèíèåøêè - ãð. Ïëîâäèâ

Ïúðâî ìÿñòî - Äàíèåëà Äåðìåíäæèåâà - ÎÄÊ - Øêîëà ïî ôîòîãðàôèÿ, ãð. Ïëîâäèâ

Âòîðî ìÿñòî - Êàëîÿí Äèíêîâ - ÃÏ×Å "Ãüîòå" - Áóðãàñ

Òðåòî ìÿñòî - åêèï: Ñòåôàí Ðóñåâ, Ïëàìåí Íàéäåíîâ è Àòàíàñ Äóøêîâ - ÃÏ×Å "Ãüîòå" - Áóðãàñ

"Åñå"

Ïúðâî ìÿñòî - Ìàðèíåëà Èâàíîâà - IÎÓ "Õð. Ñìèðíåíñêè" - Ïðîâàäèÿ

Âòîðî ìÿñòî - Ñòàíèñëàâà Êàáàê÷èåâà - ÑÎÓ "Ã.Èçìåðëèåâ" - Ãîðíà Îðÿõîâèöà

Òðåòî ìÿñòî - Èâåò Íåíêîâà - ÎÓ "Â. Ëåâñêè" - Âðàöà

Ïúðâî ìÿñòî - Äîíèêà Èâàíîâà - ÑÎÓ "Áà÷î Êèðî" - Ïàâëèêåíè, îáë. Âåëèêî Òúðíîâî

Âòîðî ìÿñòî - Ìèëåíà Æåëåâà - ÑÎÓ "Ä. Òàëåâ" - Äîáðè÷

Òðåòî ìÿñòî - Ìèëåíà Ïåí÷åâà - ÏÃÂÌ - Ñòàðà Çàãîðà

***

на 14 май 2015г.

над 100 абитуриента от випуск 2015 на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора - казаха "сбогом" на своите учители и възпитатели в тържествената обстановка на Драматичен театър "Гео Милев". Младите хора целунаха знамето на училището и го предадоха в ръцете на своите последователи - единокласниците Иван Якимов, Валерия Христова и Нели Петрова.
Залата на театъра беше препълнена от превъзбудени ученици, щастливи родители и горди учители. За доброто настроение допринесоха не само талантливите изпълнения на гимназистите на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, но и поздравите на нашите гости от НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора, ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора, НЧ "Св. Климент Охридски" - Стара Загора, Клуб за хип-хоп танци
"BDH CREW".
Абитуриентите бяха поздравени от директора на училището - д-р Камен Ябълкаров, който изтъкна всички трудности и препятствия, преодолени през годините, но и постиженията на младите специалисти.
По традиция празникът завърши с кръшно българско хоро, завихрено от ученици и учители. Абитуриентите благодариха в стих на своите преподаватели и им поднесоха цветя и усмивки.

 
 

Откриха на Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2015

28 АПРИЛ 2015 15:05


Областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева присъстваха днес на откриването на Областната панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2015. Организатор на форума, който се провежда за трети път тази година, е Община Стара Загора. Той се провежда в сградата на Държавната опера.
В своето приветствие към гостите и учениците, на които предстои завършване на седми и осми клас, инж. Ранов пожела на младите хора да направят най-правилния избор. Той подчерта високото ниво на обучение и добрите възможности за допълнително образование, които предоставят средните училища в областта.

След откриването на панорамата инж. Ранов и г-жа Кръстева разгледаха щандовете, на които се представят 27 средни  държавни и частни училища и 2 колежа.

Kaндидaт-гимнaзиcтитe oт Cтapa Зaгopa мoгaт дa ce инфopмиpaт кaк дa пpoдължaт oбpaзoвaниeтo cи


Oблacтнa пaнopaмa нa пpoфecиoнaлнoтo oбpaзoвaниe и Кapиepнoтo opиeнтиpaнe ce пpoвeждa в Cтapa Зaгopa. Ha фopyмa oбщooбpaзoвaтeлнитe yчилищa и кoлeжитe oт oблacттa ce пpeдcтaвят чpeз cвoи щaндoвe, paзпoлoжeни в cгpaдaтa нa Oпepaтa. Цeлтa e кapиepният фopyм дa пoмoгнe нa кaндидaт-гимнaзиcтитe.

Чpeз cpeщи c бъдeщитe cи yчитeли и c yчeници, кoитo вeчe ca пpиeти в пo-гopнитe ?лacoвe, дeцaтa и тexнитe poдитeли мoгaт дa ce opиeнтиpaт и дa нaпpaвят пpaвилeн избop зa пpoдължaвaнe нa oбpaзoвaниeтo. Фopyмът ce пpoвeждa в двa дeнa - нa 28 и 29 aпpил 2015 г. и ce opгaнизиpa oт Oбщинa Cтapa Зaгopa зa тpeтa пopeднa гoдинa.

27 yчилищa и 2 колeжa, кaктo и Oблacтeн инфopмaциoнeн цeнтъp и Цeнтъp зa кapиepнo opиeнтиpaнe пpeдcтaвят cвoятa дeйнocт чpeз пpeзeнтaции, издeлия oт пpaктичecкoтo oбyчeниe, дeйcтвaщи мaкeти, мoдeли и peклaмни мaтepиaли.

"Paдocтнo e, чe тaзи гoдинa oтнoвo ce пpeдcтaвят yчилищa и кoлeжи oт Cтapa Зaгopa, Kaзaнлък, Paднeвo, Чиpпaн, Mъглиж, Hикoлaeвo. Чacт oт дeйнocттa нa oбщинaтa в cфepaтa нa paбoтaтa c млaдeжитe e тoзи фopyм, кoйтo cъбиpa нa eднo мяcтo кaндидaт-гимнaзиcти, зpeлocтници, poдитeли и пpeдcтaвитeли нa бизнeca. Haдявaм ce, тoй дa пoмoгнe нa млaдитe xopa дa нaпpaвят cвoя избop в cъoтвeтcтвиe c нyждитe нa бизнeca в peгиoнa", зaяви пpи oфициaлнoтo oткpивaнe нa пaнopaмaтa зaм.-кмeтът Йopдaн Hикoлoв. Toй пpивeтcтвa yчacтницитe и гocтитe нa фopyмa oт имeтo нa кмeтa Живкo Toдopoв.

Ha oфициaлнoтo oткpивaнe нa Oблacтнaтa пaнopaмa нa пpoфecиoнaлнoтo oбpaзoвaниe и кapиepнoтo opиeнтиpaнe пpиcъcтвaxa cъщo и oблacтният yпpaвитeл нa Cтapa Зaгopa Гeopги Paнoв, зaмecтникът мy Mapиaнa Kpъcтeвa, Cтeфaн Чepгeв, cтapши eкcпepт oт Peгиoнaлeн инcпeктopaт нa oбpaзoвaниeтo, Ивaн Лeнкoв, изпълнитeлeн диpeктop нa Бългapcкaтa cтoпaнcкa кaмapa - Cтapa Зaгopa, Oлeг Cтoилoв - пpeдceдaтeл нa Упpaвитeлния cъвeт нa Tъpгoвcкo-пpoмишлeнa пaлaтa - Cтapa Зaгopa,  Koлeвa - pъкoвoдитeл нa Цeнтъpa зa кapиepнo opиeнтиpaнe, Cтeфaн Шoceлoв - пpeдceдaтeл нa Kлyбa нa paбoтoдaтeля в Cтapa Зaгopa и дpyги.

Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална       практика в европейски животновъдни ферми и предприятия      за производство на храни и напитки - успешен старт към   реалното работно място" по  Програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, "Мобилност", Сектор "Професионално образование и обучение"СПИСЪК
на участниците по Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: "Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност, за периода 18 април 2015 - 04 май 2015 г.


№   Трите имена на ученика   Клас
1   Димитринка Кирова Вичева   11г
2   Иван Руменов Якимов   11а
3   Дарина Христова Христова   11а
4   Иван Георгиев Русенов   11г
5   Стою Иванов Баръмски   11г
6   Аделина Мирославова Минчева   11а
7   Теодор Тодоров Тосев   11г
8   Мартин Тодоров Иванов   11а
9   Петър Бориславов Петров   11а
10   Станислав Петров Алексов   11а
11   Рада Миткова Митева   11в
12   Иван Светославов Славов   11в
13   Нели Валентинова Георгиева   11в
14   Теньо Димитров Димитров   11в
15   Валерия Мариова Христова   11в
16   Кримена Иванова Ангелова   11е
17   Неделина Илкова Маламова   11в
18   Християна Ивайлова Христова   11в
19   Петя Живкова Тенева   11в
20   Ива Александрова Чобанова   11е
21   д-р Лидия Стоянова Блажева   ПДУПД
22   Илиана Дамянова Тотева - Петрова   старши учител

********

НТС Стара Загора награди изявени ученици
1 ноември 2014 г.


За 21-ви път Фонд "Образование и наука" при НТС Стара Загора раздаде награди на изявени ученици, успешно класирали се на международни, национални и регионални олимпиади.
Първа награда не е присъдена. С трета награда в конкурса на НТС Стара Загора са отличени 9 ученика от различни гимназии на Стара Загора сред тях са: Теньо Димитров Димитров и Тереза Георгиева Тодорова  от ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора.
На 30 октомври 2014г. в "Музея на религиите",

кметът на община Стара Загора Живко Тодоров връчи плакет "Анастасия Тошева" за постижения на дейци на науката и образованието с принос за развитието на Стара Загора, както и на ученици, спечелили призови места в международни и национални конкурси и олимпиади.

За завоюваното първо място на Национален конкурс за есе, посветен на 450 години от рождението на Галилео Галилей, бе отличена ученичката в 10 клас на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Ив. П. Павлов"- Стара Загора - Тереза Георгиева Тодорова.

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора е одобрена да работи по следните проекти и национални програми
през 2014/2015 учебна година: • Проект №2014-1-BG01-KA102-001194 на тема: Професионална практика в европейски животновъдни ферми и предприятия за производство на храни и напитки-успешен старт към реалното работно място" по Програма "Еразъм+", КД 1, Образователна мобилност.

 • ПРОЕКТ BG 051PO001-3.3.07-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 • ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището  привлекателно за младите хора", проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


През 2014/2015 учебна година в учениците ще участват в 29 извънкласти и извънучилищни дейности.
Областите на извънкласна дейност и тематичните направления, в които ще бъдат включени учениците, са:

Област "Природоматематически науки" -
Клуб "Исторически стопаджия" - Екатерина Стойкова Русева, клуб "Занимателна география и картография" - Златка Христова Юрукова, секция "Красота и здраве" - Мариана Костова Вълчева
Област "Хуманитарни науки" -
Клуб "Болести по кучета и котки" -  д-р Анастаия Петрова Чолакова,  клуб "За животните с любов" - Петя Стойкова Радкова, клуб "Млади природозащитници" - д-р Динко Михайлов Динев
Област "Здравно образование" -
Клуб "Йога - философия, начин на живот и духовно усъвършенстване" - д-р Мариана Петкова Стефанова
Област "Здравословен начин на живот" -
Секция "Здрав дух, здраво тяло" - Делка Тенева Господинова; клуб " Да успеем заедно  в  масовите спортове " и клуб "Сила" - Тихомир Георгиев Китанов ; секция "Здраве и сила" - Румен Минев Михалев, Младежко звено "Бърза помощ в училище" - Христинка Лалева Златилова
Област "Комуникативни умения на роден език" -
Клуб " Ученическа телевизия "- Иванка Цветанова Христова; секция "Езиковата култура в прочита на художествения текст" - Мария Господинова Тенчева; клуб "Фотографията - вчера, днес и утре" - д-р Валентина Петкова Лашева, секция "България в обектива" - Мариана Костова Вълчева, клуб "Стара Загора - традиции и култура" - Галина Маркова Йорданова
Област "Комуникативни умения на чужд език" -
Клуб "Руски театър и слово" - Патриция Стоянова Ахчиева
Област "Умения за самостоятелно учене и събиране на информация"
Клуб "Елате с нас "- д-р Лидия Стоянова Блажева; клуб "Аз архивирам" - д-р Борислав Вълев Драганов, клуб "По света и унас" - Красимира Динева Пантулова-Иванова, секция "Пътешественик" - Делка Тенева Господинова, клуб "От древността до днес" - Румен Минев Михалев, клуб "Без багаж" - Катя Пенчева Енева-Савчева.
Област "Граждански компетентности - форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти" -
Клуб "Успешно поведение в обществото" - д-р Мария Христова Табанова, клуб "Мога да споря" - Юлия Петкова Бозукова
Област "Предприемачество"
Секция "Как се управлява зайцеферма?" - Румяна Иванова Матева
Област "Културни компетентности - изразяване на идеи, творчество емоционално и естетическо съприживяване чрез литература, музика и други" -
Клуб  "Български традиции и обичаи" - Тодорка Стайкова Ангелова, студио "Кукли и драма" - Марияна Димитрова Налбантова

 •  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ"
С проект на тема: "Модерно професионално оборудване на клиничната база на ПГВМ "И. П. Павлов" -
основа за подготовка на висококволифицирани ветеринарни техници и лаборанти"

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ" -

МОДУЛ "ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА"

ДЕЙНОСТ V. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАТФОРМЕНО/И СЪОРЪЖЕНИЕ/Я

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ"

МОДУЛ "ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА"

ДЕЙНОСТ 1. Обновяване на учебно-техническото оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории (само за професионални училища).
ДЕЙНОСТ 3. Учебно оборудване и обзавеждане
ДЕЙНОСТ 4. Подмяна на подови настилки

 • НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ",

МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"

*********************През третия ден от работната среща по Международния проект "Зелената химия в Европа", изпълняван от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Стара Загора и училища от пет страни в Европа. Електронен учебник по химия и система за класификация ще са крайните продукти по проекта. Проектът "Зелената химия в Европа" е по Програма "Леонардо да Винчи". Работата по него приключва в средата на юни 2015 година. Както ТВ Стара Загора съобщи, тази година работната среща домакинства старозагорската Професионална гимназия по ветеринарна медицина. 40 учители и ученици от Австрия, Унгария, Румъния, Италия и Турция днес посетиха Регионалния исторически музей и пивоварна "Загорка". По-късно в залата на гимназията партньорите по проекта обсъдиха бъдещото му развитие. Естер Вилани е преподавател по английски език в училище в Будапеща, което е специализирано за изучаване на химия и информационни технологии. Тя е координатор на проекта от страна на това учебно заведение в Унгария. Тридесет ученици от училището в Будапеща участват в проекта директно, но, по думите на Естер Вилани, индиректно в него участват над 100 ученици. Естер Вилани сподели и впечатлението си от старозагорската професионална гимназия и от Стара Загора. Утре програмата предвижда посещение на розоварна и етнографски комплекс. Гостите ще могат да видят храм-паметкика в град Шипка, тракийската гробница в Казанлък, гробницата "Голямата Косматка" в Долината на тракийските царе и Мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора", където ще бъдат връчени и сертификати на участниците в проекта.

************


ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - ГР. СТАРА ЗАГОРА
                                  ПОСРЕЩА  ГОСТИ ОТ ЕВРОПА

     Повод за домакинството е четвъртата работна среща по Европейски проект "Зелената химия в Европа".
     От 13 до 18 октомври 2014г. гимназията ще посрещне 40 учители и ученици от Австрия, Унгария, Румъния, Италия и Турция, които ще вземат участие в работната среща. Проектът е финансиран по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност Партньорства.
     Проектът е свързан с проучване, изследване и представяне на "Дванадесетте принципа на Зелената химия".
     В часовете за лабораторни упражнения по химия, учениците прилагат принципите, като създават продукти, съобразени с идеите на 12-те принципа - рециклиране на хартия, получаване на сапун от екологични съставки, получаване на разтвор за консервация на животински органи и др., които се съхраняват за учебни цели.
     Проучват как производствени предприятия работят, респектирайки зелената химия. Посещават предприятия и наблюдават тези процеси. Едно от тях е пивоварна "Загорка" и построеният от нея единствен за сега "Зелен склад" за готова продукция.
     Тих партньор на гимназията по проекта е козметично предприятие "Арома", което е известно със своята "Зелена линия" от козметични продукти.
    По време на работната среща учениците, участващи в проекта и гостите ще посетят "Загорка" и "Арома" и ще наблюдават производството.
    В програмата е включено посещение в резерват "Дамасцена" с. Скобелево, където ще се запознаят с производството на розово масло.
    Културната програма включва посещение на музеи и паметници на културата в Стара Загора и областта.
    Гостите ще се насладят на красивия български фолклор, представен от ансамбъл "Загоре" в едночасов концерт, изпълнен специално за тях.
      
Таня Картулева    
Координатор на проекта
тел. 0878 190 351

КУЛТУРЕН АФИШ
22 септември – 28 септември 2014 г.
Стара Загора


22 септември (понеделник)
Ден на Независимостта на БългарияОбщоградски ритуал с поднасяне на венци и цветя -
10.30 ч.  - Парк „Александър Стамболийски"Концерт на Ансамбъл „Зорница" при НЧ „Св. Климент Охридски 1858";
11.00 ч. Парк „Александър Стамболийски"
Концерт на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре"
11.00 ч. Площад пред сградата на Община Стара Загора

23 септември (вторник)
„Творците на Тунджа" - изложба, с участието на художници от Стара Загора, Ямбол и Одрин.
18.00 ч. Изложбена зала „Байер"

25 септември (четвъртък)
„Кълбовидна мълния"
ПРЕМИЕРА !от Иван Радоев, постановка Ивалин Димитров, сценографията – на Златан Дрянов.В ролите актьорите Миленка Сотирова и Георги Райчев.Великолепната драматична комедия на Иван Радоев представя една история за хората, загубили смеха си. За желанието... да станеш и невъзможността да бъдеш. За срещите и разминаването. За един незабележим, съвестен и тих подчинен, за една мушица зад перде, за една точица, която понякога е способно да сложи точка... Може би!? За една кълбовидна мълния, която... и т.н., и т.н.Ако беше война или бедствие щяхме да се хвърлим един към друг, да отдадем живота си за другия... Може би!? Защо не го правим сега? Защо когато времето е нормално ние сме ненормални?... Може би!?
19.00 ч. Драматичен театър
Национално турне на Ваня Костова
19.00 ч.
Дом на културата

26 септември (петък)
Международен фестивал на уличния танц Groove Masters 2014 (26-28 септември)

26септември 2014
Място: Бул. „Цар Симеон Велики" - пред „Музей на религиите"
Активности: Графити, шоубитки 1 срещу 1 със специално поканени танцьори, танцови импровизации, хубава музика и релаксираща атмосфера.
Нощ на изкуствата (по отделна програма)

27 септември (събота)
Международен фестивал на уличния танц Groove Masters 2014 (26-28 септември)27 септември 2014 Място: Античен форум „Августа Траяна", град Стара ЗагораАктивности: Отборно състезание по брейк, бийтбокс, диджей шоукейс
„Страх" – спектакъл за възрастни
ПРЕМИЕРА!
Автори Ина Божидарова и Веселка Кунчева, режисьор Веселка Кунчева, сценограф Мариета Голомехова, композитор Христо Намлиев
19.00 ч. Държавен куклен театър

28 септември (неделя)
„Трите прасенца" – спектакъл за деца на държавен куклен театър Стара Загора
11.00 ч. Държавен куклен театър


***
Национален конкурс посветен на Годината на Галилей за есе и рисунка
Съюз на физиците в България и фондация "Еврика"
Стара Загора от 08-11.09.2014г.

От взелите участие ученици от ПГВМ "Иван П.Павлов" - Стара Загора, наградени бяха:
Тереза Тодорова взе I-во място за есе.
Нели Георгиева и Жанета Дучева участваха с рисунки и взеха участие в националната младежка научна сесия - физиката окло нас.

****************************************Честита и успешна 2014/2015 година

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню