архив учебна 2012/2013 -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

архив учебна 2012/2013

Информация > Новини
 

11 юни 2013 година


Ученици от ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора участваха в Националния етап на Международния конкурс "Зелена планета - 2013", организиран от МОН,  фондация "Устойчиво развитие на България" и Руския културно информационен център под мотото "Да съхраним и обогатим" посветен на опазването на околната среда.
Ръководители
- Красимира Иванова и Бонка Ничева.
Участваха 10 ученика с рисунка, фотографии, диплянки, посветени на Световния ден на околната среда (5 юни) - на български, руски и английски език - "Чиста околна среда - здраве" и плакати на английски език - "Зелена България" и "Чиста Стара Загора".

Теньо Димитров от 9в клас спечели  III място в раздел "Екообектив". Ученикът получи грамота, медал и книги.


“Иванпавловци” събраха овации на рускоезичен фест

27 април 2013 г.


за повече информация - тук

бр. 18/2013 на в. “Национална бизнес поща”

Стажанти на Спасителния център за диви животни посетиха района на Сакар


През изминалите почивни дни, стажанти на Спасителния център за диви животни посетиха района на Сакар планина. Там те, заедно с техния наставник д-р Руско Петров, проведоха  профилактичен преглед на 30 коня, собственост на Зелени Балкани и местни собственици.
Като част от дейностите по проект  Възстановяване на белошипата ветрушка, LIFE11 NAT/BG/360, стадото коне (хергеле), трябва да се погрижи мястото за освобождаване на ветрушките в Сакар, да се превърне в пасище, с добре изпасана и ниска трева, в която ветрушките лесно да могат да ловуват своята плячка - насекоми, гризачи и дребни влечуги.
В рамките на посещението си в Сакар, учениците от ПГВМ "И.П.Павлов"- Стара Загора, видяха и изграждащата се постройка и съоръжение (адаптационна клетка) за освобождаване на белошипи ветрушки. Именно там, в края на май се очаква да пристигнат първите белошипки.
Дъждовното и мрачно време не спря ентусиазма на учениците, които обиколиха няколко гнезда на царски орли в района. Обиколката продължи към село Маточина, където разгледаха и информационния център на Зелени Балкани, крепостта Букелон, и скалната църква на селото.
В рамките на посещението си стажантите на Спасителния център направиха и подхранване на една от двойките царски орли.
Стажът на учениците в Спасителния център за диви животни се осъществява по проект "Ученически практики и студентски практики" на Министерството на образованието и науката.
За контакти :
Руско Петров,
Ветеринарен лекар, Спасителен център за диви животни СНЦ "Зелени Балкани"
проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
Тел: 0884 87 75 44 ; е-mail : rpetrov@greenbalkans-wrbc.org
Дейвид Вълчев ,Стажант в Спасителен център за диви животни
Тел: 0894 39 69 60****


*****

Библиотека Родина обявява фотоконкурс Хората и книгите

Библиотека „Родина” – Стара Загора обявява в рамките на 8-ия Маратон на четенето фотоконкурс "Хората и книгите".


********За първи път Панорама на професионалното образование в Стара Загора
12-13 април 2013 година

ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора участва в Панорамата, която се проведе в сградата на Държавната опера - Стара Загора.

Панорамата е насочена към всички кандидат-гимназисти и техните родители. По думите на Веселина Милева, експерт в отдел „Образование” в общината, целта на този форум е да се помогне на младите хора да направят своя избор към обучение по желаната професия. Общо 18 професионални гимназии и колежи в областта ще участват в панорамата, на която се очаква да присъстват и работодатели, добави Милева.
Събието бе организирано от Община Стара Загора и Регионалния инспекторат по образованието.

За повече информация тук

Министерство на образованието, младежта и науката, Регионален инспекторат по образованието - Стара Загора и Националната мрежа за инициативи и информация за учене през целия живот (NELLII) организираха регионален празник на „Ученето през целия живот" за област Стара Загора.

на 10 ноември 2012г. ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, участва с презентации в информационната борса "Какво знаем или не знаем за тях" .

на 11 ноември 2012г. - "Моят приятел и аз" на детската площадка на парк "Пети октомври" ученици от гимназията представиха своите домашни любимци.


******

 
 

                                ... " О, неразумни и юроде!
Защо се    срамуваш
                                      да се наречеш българин
и не четеш и не

                                      говориш на своя език?"


През 2012 година българският народ отбеляза 250 години от написването на "История славянобългарска" дала началото на българското духовно Възраждане и 290 години от раждането на  нейният автор отец Паисий Хилендарски. Учениците от десети клас в  ПГВМ"Иван П. Павлов" се включиха в инициативата- Да препишем -"История славянобългарска".С това ние се присъединихме към националните чествания. Всеки един от участниците в свободното си от учебни занимания време преписваше страница след страница  от тази безценна за българския народ книга.

Имената на учениците проявили своя патриотизъм са:


10 à êëàñ

10 á êëàñ

10 â êëàñ

10 ã êëàñ

10 ä êëàñ

Àííà Àòàíàñîâà Ñòîÿíîâà
Èâàíêà Òîäîðîâà Ãåîðãèåâà
Õðèñòèÿí Ãåíîâ Ìàðèíîâ
Âàëåíòèíà Àíòîíîâà Òîíåâà
Êåéòëèí Âåíåëèíîâà Òîäîðîâà
Íåëè Ïëàìåíîâà Êëèíêîâà
Õðèñòèíà Ãåîðãèåâà Äèìèòðîâà
Ìàðèÿ Õðèñòîâà Õðèñòîâà
Õðèñèìèðà Ìèòêîâà Ìèòåâà
Òàíÿ Íèêîëàåâà Òîäîðîâà
Ãàáðèåëà Íåäåâà Èâàíîâà
Õðèñòèÿíà Êðàñèìèðîâà Êîé÷åâà
Êðèñòèíà Ãåíêîâà Õàðà÷åðîâà
Íåäÿëêà Ëþáîìèðîâàï Èëîâà


Êðåìåíà Èâàíîâà Èâàíîâà
Òîíè Èâàíîâà Ðóñåâà
Èâàíèíà Ãàëèíîâà Èâàíîâà
Ñëàâåÿ Èâàíîâà Ñëàâîâà
Èðåí Ãåîðãèåâà Êàïàêëèåâà
Òåðåçà Ïëàìåíîâà Êàðàáîíåâà
Äåñèñëàâà Èâàíîâà Êîëåâà
Åêàòåðèíà Âàñèëåâà Äèìèòðîâà
Ðîñèöà Äèíêîâà Êàíàçèðåâà
Ðàäîñòèíà Ãåîðãèåâà Êàðèíêîâà
Ìèðîñëàâà Èâàíîâà Ñëàâîâà
Ñòåôàíè Ïëàìåíîâà Ñëàâîâà
Êàðîëèí Æèâêîâà Âúëåâà

Èâåëèíà Õóáåíîâà Ãðîçåâà
Íåí÷î Ëàçàðîâ Ãàðâàíîâ
Ìàðèÿ Õóáåíîâà Ïîí÷åâà
Ëèëèÿ Ãåîðãèåâà Äîáðåâà
Åëåíà Ìèëêîâà Äèìîâà
Ñòîÿíêà Ðóñåâà Òðèôîíîâà
Åëèöà Òîäîðîâà Êàìáóðîâà
Áîæèäàð Èâàíîâ Îöåòàðîâ

Ïëàìåíà Ïåòðîâà Ïúòíèêîâà
Ìèãëåíà Ðóìåíîâà Ìèòåâà
Ñîôèÿ Âàõèäîâíà Ñàìîëþê
Àëåêñàíäúð Ðàäîñëàâîâ Ïàâëîâ
Ìàðòèíà Èëèåâà Òîïàëîâà
Ãþëþ Ñåáàõàòèíîâà Àñàíîâà
Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâ Ðàäíåâ
Ïåòúð Ãåîðãèåâ Òàøåâ
Äèìèòúð Àíãåëîâ Äèìèòðîâ
Ãåîðãè Äèìèòðîâ Äàíàèëîâ
Äåñèñëàâ Äèìèòðîâ Ãåðäæèêîâ
Ìóñòàôà Ðàìàäàí Ìåõìåä 

Откриване на учебната
2012/2013 година

17 септември 2012 г.

9 часа

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню