Прием след 8. клас -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием след 8. клас

Прием > Специалности

Прием
2017/2018 учебна година*******

Незаети места в прием след 8. клас НЯМА!


*******


                      Телефони за контакти: 042/607 364 - Канцелария
                                                              042/607 767 - Директор
                                                              042/607 840 - Общежитие

                                                  GSM:    0878190221 - Директор
                                                              
0878190224 - Заместник директор

*******


ЗАПОВЕД №1208/ 07.04.2017 г. за определяне на комисии за прием на документи, класиране и записване на учениците в 9. клас

ЗАПОВЕД №1210/ 07.04.2017 г. за определяне начина на балообразуване за прием на ученици за учебната 2017/2018 година

ЗАПОВЕД №1211/ 07.04.2017 г. за графика за работа и почивка на членовете на комисиите за прием

*******

 

Прием след 8. клас1. Професия 640010 "Ветеринарен техник", специалност 6400101 "Ветеринарен техник"
- срок на обучение - 4 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - биология, химия, български език и литература, математика.


Реализация:


  • Извършване на всички дейности с ветеринарномедицинска компетенция съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за неговото прилагане и всички подзаконови нормативни актове;

  • Като самостоятелни животновъди и производители на животинска продукция;

  • Като осеменители и подковачи на животни.


ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: oбразува се от оценките от свидетелството за завършен 8-ми клас по следните предмети:

* утроената оценка по биология;
* оценка по химия;
* оценката по български език и литература;
* оценката по математика.


2. Професия 640020 "Ветеринарен лаборант", специалност 6400201 "Ветеринарен лаборант
- срок на обучение - 4 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - биология, химия, български език и литература, математика.

Реализация:


  • Като лаборанти във всички научни, учебни, диагностични, производствени и контролни звена с ветеринарномедицинска компетенция, като: ВУЗ, училища, институти, лечебници, предприятия за добив и преработка на животинска продукция и др.;

  • Като лаборанти в частни, общински и държавни лаборатории към Министерство на здравеопазването;

  • Като осеменители на животни;ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ: oбразува се от оценките от свидетелството за завършен 8-ми клас по следните предмети:

* утроената оценка по биология;
* оценка по химия;
* оценката по български език и литература;
* оценката по математика.


3. Професия 541060 "Техник - технолог по качеството на храни и напитки", специалност 5410601 "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"
- срок на обучение - 4 години;
- брой паралелки - 1;
- брой ученици - 26;
- балообразуващи предмети - биология, химия, български език и литература, математика.

Реализация:

Възможност за работа в:
- предприятия за производство на храни и напитки;
- лаборатории за контрол на качеството на храните.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:
oбразува се от оценките от свидетелството за завършен 8-ми клас по следните предмети:

* утроената оценка по биология;
* оценка по химия;
* оценката по български език и литература;
* оценката по математика.

Завършилите 12 клас и положили успешно държавни изпити по теория и практика по професията получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню