Партньори -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Партньори

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194

Организация инициатор на проекта - БългарияПрофесионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора

6006, гр. Стара Загора,
обл. Стара Загора,
бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 21, п.к. 128
тел./факс , 042/ 607 767
e-mail: pgvmsz@abv.bg
web.pgvm-bg.comПрофесионалната гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора отваря врати на 25 септември 1949 г. Гимназията е образователна институция с авторитет в страната и чужбина. Училището е носител на престижната награда за  постижения в областта на образователното дело "Анастасия Тошева"-2009г., медал "1300 години България"-1981г. и орден "Кирил и Методий" І-ва степен -1975г. Днес училището се развива възходящо и е символ на качествено обучение по професиите "Ветеринарен техник", "Ветеринарен лаборант" и "Техник-технолог по качеството на храни и напитки". ПГВМ-Стара Загора разполага със съвременна и напълно отговаряща на изискванията за професионалното образование и обучение материално-техническа база, лаборатории, клиники и учебно стопанство с животни. ПГВМ"Иван П. Павлов" разработва и участва в редица национални и международни проекти на ЕС: Програма "Учене през целия живот", Секторна програма "Леонардо да Винчи"; "Ученически и студентски практики"; "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейските Хоризонти - УСПЕХ" по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора"; Национална програма "ИКТ" в училище. През октомври 2013 г. ПГВМ "Иван П. Павлов" получи Сертификат за цялостно качествено изпълнение по Секторна програма "Коменски", Многостранни училищни партньорства, проект "Защита на животните в Европа". През  учебната 2013/2014 година в гимназията се обучават 573 ученици. Отпаднали от училището през последните  години няма. Училището е предпочитано в него се обучават  учениците от 21 области на България. Това са учениците, чийто  семействата се занимават със земеделие и животновъдство и обичат животните и се грижат за тяхното здраве; които   имат идеи за своето бъдеще, те са с подчертано екологично мислене и убеденост, че трябва да се произвеждат  хранителни продукти, безопасни за здравето на хората.  

Образованието и обучението в ПГВМ "Иван П. Павлов" е насочено към формиране на добри професионалисти, които смело планират живота си, участват активно в обществото и могат да се адаптират към всички промени , които им поднася живота. През 2013/2014 г. единадесетокласниците успешно участваха в проект "Ученически практики" на реални работни места. През учебната 2014/2015 г. ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора ще се включи в пилотен проект на МОН за въвеждане на дуалната система на обучение. Проектът се оказва точната възможност за професионалното и личностното развитие на младите хора, за прехода към работното място, за устойчиви доходи и смислен живот.
Производствената практика по професиятите по Учебен план е в единадесети клас/10 работни дни по 6 часа в периода от 01 юли до 14 септември/. Практиката се провежда по предварително изготвена Програма и е съобразена с професионалната насоченаст. Провежда се в учебното стопанство, в лабораториите на гимназията, ветеринарни клиники и лаборатории  и в предприятия за производство на храни и напитки в града. Работодателските организации на европейско и национално ниво имат основен приоритет - качествено подготвени кадри с практически опит и ключови компетентности. Интернационалната мобилност е инвестиция в правилната посока. Училището ни има опит с осъществена мобилност на ученици. През месец юли 2012 г. 20 ученици от 11 клас, от професиите Ветеринарен техник и Ветеринарен лаборант успешно проведоха учебната практика в животновъдни ферми със затворен цикъл във Франция и Италия. От 10 до 31 март 2013 г. 20 ученици от професията Техник-технолог по качеството на храни и напитки бяха на практика в модерно оборудвани предприятия от хранително-вкусовата промишленост в гр. Палермо, Италия. Участниците в мобилностите са разширили познанията и кръгозора си и вярват, че наученото ще им помогне да бъдат полезни и успешни.
Успешно реализираните проекти на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора са в резултат на ефективно и компенетнтно действащия екип. Проектния екип се характеризира с професионализъм и вяра в общоевропейските ценности. Умее да действа съгласувано и взаимосвързано, членовете му са информирани, отговорни, честни и добросъвестни хора.
Ръководител на проекта е д-р Камен Ябълкаров -  директор на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора; специалност Ветеринарна медицина с различни специализации и квалификации, свързани с дейността му. Той ръководи гимназията с голямо усърдие и е изключителен лидер. Справя се успешно с всички дейности по цялостния мениджмънт на училището. Върши работата си с голяма всеотдайност и гъвкаво умее да преодолява всякакви ситуации. Има умения в управление на риска и измененията. Има богат административен опит.  Директорът на училището прилага съвременни подходи за реализиране на проектите, което е довело до техния успех.   
Координатор на проекта е д-р Лидия Блажева - Помощник-директор по учебно-производствената дейност в гимназията. Специалност Ветеринарна медицина, Доктор по биологическите науки и множество специализации и квалификации в областта на ветеринарната медицина. Изключително добър стратег, инициативна и трудолюбива. Притежава качества да организира и координира хората, умее да създава работоспособни и сплотени екипи, има управленски талант и добра интуиция на ръководител.  Тя е координатор на европейски проекти в училището.
Финансов отговорник - Мариана Цонева, главен счетоводител на ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора. Води цялата финансово-счетоводна документация по бюджета на училището и отговаря за всички проекти, по които работи ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора. Притежава нужните за длъжността си качества.     
Технически сътрудник - инж. Иванка Христова, ръководител на компютърен кабинет. Има уменията да подготви необходимата документация, да комуникира онлайн по време на реализацията на проектните дейности, при отчитане и при популяризиране на резултатите в публичното пространство. Тя е техническо лице по проект "УСПЕХ"  и по Мобилност на професионалисти в сферата на професионалното образование и обучение-VETPRO.  
Екипът на проекта е изграден и проверен в годините. Включва най-добрите специалисти в гимназията, силен, мотивиран и има ентусиазъм и всички необходими знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, за да бъдат постигнати целите и задачите на проекта.


***

Организация партньор по проекта - Италия

 
 

AMFI - Agenzia per la mobilitа e la formazione internazionale Celano (AQ)
e-mali: Info@amfinternational.org

web: www.amfinternational.org


 

AMFI International е организация, която работи в областта на професионалното обучение на международно ниво. Тя предлага и подпомага проекти и дейности на неформално обучение в рамките на главни Европейски програми, с убеждението, че  богатството на Съюза принадлежи на културните различия на страните му.
AMFI  подкрепя и насърчава междунационалната мобилност в рамките на професионалното обучение като средство за повишаване на интеркултурния диалог на основата на взаимното разбирателство  между хората. Тя подкрепя младите хора във вземането на решения за бъдещото им участие в пазара на труда и професионалното обучение като наблюдател.
AMFI може да се похвали с широк обхват на сътрудничество с други организации и обучителни институции за социално и културно издигане. Тя подкрепя организации,  обществени и частни институции в съветването и планирането на събития и дейности в областта на обучението, и като цяло програми на Европейски институции, като се фокусира върху културни и обучителни области.AMFI е също така акредитирана от Националната Агенция за Младежта като Изпращаща и Координираща Организация в рамките на "Младежта в действие", Програма - Европейска доброволческа служба".
AMFI - International работи по главни  Европейски програми за Мобилност като:
- Изпращаща организация по мобилност, която осъществява проекти за италиански граждани, желаещи да учат или работят в други  страни, членки на Европейкия съюз.
- Посрещаща организация в сътрудничество с чуждестранни институции, за които Италия е домакин на европейски граждани, включени в проекти по мобилност.
Организацията има богат опит в управлението и координацията на транснационални проекти.Услугите, които предоставя за проекти Мобилност са:
- Международно сътрудничество;
- Цялостна логистична подкрепа;
- Културна програма;
- Трансфер;
- Наставничество по време на обучението;
- Оценяване на придобитите знания и умения;

AMFI разполага с широка гама от местни партньори и е в състояние да предостави пълна хостинг-програма.Тя си сътрудничи на местно, национално и международно ниво с други образователни и обучителни институции, социални партньори, институционални органи и неправителствени организации.AMFI работи с много и различни професионални профили, с цел осигуряване на  професионален опит в областта на туризма, културата, гастрономията и околната среда, защото в района, в който работи организацията има добре развит туризъм.На територията му се намират едни от най-големите като площ вековни гори, в които се срещат дори редки животински видове.AMFI е разположена в средновековния град Челано, в Абруцо, регион разположен в Централна Италия.Организацията може да организира провеждане на стажове в целия район, както и в Рим.Регионът Абруцо е богат, има много плодородна земя, отглеждане на биозеленчуци, добре развито животновъдство и производство на типични за района хранителни продукти.За любителите на пътешествията регионът Абруцо предлага смайващи природни гледки  и отлично запазени и поддържани средновековни замъци, които никой не охранява, но и не руши.Отдавна тази част на Италия е назовавана "Божествената земя". Недалеч от столицата на региона - град Л'Акуила, се намира добре стопанисваният национален парк "Абруцо", един от най-красивите в цяла Европа.   
Колективът, участващ в проекта има:
- Езикови умения за правилна и подходяща комуникация с партньорите, счетоводен и административен опит, за разбиране и правилно превеждане на цялостната документация, която се изисква за правилно изпълнение на проекти;
- Високи компетенции в национално и европейско планиране, в частност със специално фокусиране върху Програми за обучение и заетост;
- Консолидиран  опит в организирането на обучителни курсове и практическо обучение в институции и компании в Италия  и зад граница;
- Има познания в използването на сертификационни документи;
- Професионален опит в създаването на партньорство с италиански и европейски организации за извършване на съвместни дейности;
- Познания върху тематиката на обучение и заетост;
- Извършване на счетоводни процедури за италиански и европейски проекти;

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню