За проекта -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За проекта

Информация > Проекти > ПРОЕКТ №2014-1-BG01-KA102-001194
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

В проекта ще участват 20 ученици от XI клас, 10 от професия "Ветеринарен техник" и 10 от професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки", които ще проведат производствената практика по професията на реални работни места в Италия, под ръководството на д-р Лидия Блажева- координатор на проекта и д-р Илиана Петрова, учител по професионална подготовка. Участниците в проекта са ученици, които са показали най-добри резултати в усвояване на професионалната подготовка и със стремеж към постоянен растеж и развитие, с  подчертано търсене на нови постижения.
Групата от професия "Ветеринарен техник" ще осъществи работни посещения в животновъдни ферми и ще опознае  италианския опит и иновации в животновъдството и ветеринарната медицина.
Групата от професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" ще проведе производствената практика по професията в предприятия за производство на биологични продукти, основно зеленчуци, салати, сирена. Дейностите са свързани с опознаване на иновациите в производството на безопасни хранителни продукти без добавки и подобрители,. биологичните продукти и маркетинг.
Образователната мобилност на учениците ще се проведе в периода от 18 април до 04 май 2015 г.
На всеки участник ще бъде издаден Сертификат Europass мобилност,  подписан от ръководителя на приемащата фирма, удостоверяващ, че обучаемият успешно е завършил своята професионална практика съгласно предварително изготвената работна програма.


Основната цел е чрез мобилност в европейска страна с развито животновъдство и хранителна индустрия учениците да усвоят европейския иновативен опит и да усъвършенстват професионалните си компетенции.
Особено ценни за тях като бъдещи специалисти са: профилактиката във фермите, хуманното отношение и защитата на животните; производството на биологична продукция.Модерни технологии на отглеждане на животните. Иновациите в животновъдството и ветеринарната медицина. Развъждане, хранене и обслужване на животните. Фиксиране, ваксиниране, кастриране на животните, обработване на рани, поставяне на превръзки и стерилизация на хирургически инструменти. В предприятията да проследят управлението, организацията и контрола на всеки един технологичен процес при производство на  храни и напитки. Безопасността на храните като многокомпонентна система от Регламенти, Стандарти, оборудване, апаратура,  осигуряващи производството на качествен и безопасен за здравето на човека готов продукт от "фермата до вилицата", по цялата верига на производството.

В резултат на посочените цели очакваме да получим следните резултати:
1.Учениците да проведат практиката си по професията в европейски животновъдни ферми и модерно оборудвани предприятия и придобиване на ключови компетентности, личностен напредък и плавен преход към реалното работно място.
2.Да прилагат отглеждане, хранене и развъждане на животните според Европейските стандарти. Да опознаят добрите животновъдни практики и иновативен опит при лечението на животните. Приемане и изпълнение на конкретни задачи от прекия наставник и работодателя.
3.Да опознаят информационните технологии в системите за непрекъснат мониторинг на хигиенния дизайн (помещения, технологични процеси, техническо оборудване, апаратурно осигуряване, лабораторни методи за анализ, оперативен човешки персонал) в преработката на суровини, полуфабрикати, готова продукция, тяхната дистрибуция и търговска реализация.
4.Развитие на инициативността и предприемчивостта у младите хора.Откриване на нови възможности за избор, по-висока адаптивност към променящите се условия на живот и работа, социални, мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.
5.Подобряване на чуждоезиковите компетентности на учениците и терминологията, характерна за професията. Придобиване на конкретни практически за работа в мултикултурен екип.
6.Периодът на практика в чужбина ще се признае от училищното ръководство и ще бъде издаден документ Europass мобилност, валидиращ придобитите и показани знания и умения.
7.Запознаване с различна култура, социализиране на младите хора и отвореност към света.
Образователната мобилност на обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение ще се проведе от 18 април до 04 май 2015 г.

Дългосрочните ползи от този проект са:

1.Висок престиж на училището.Подготвени специалисти, които да работят за развитие на конкурентно европейско земеделие и животновъдство, следвайки Общата селскостопанска политика. Да кандидатстват по Мерките за подпомагане на земеделските производители по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".
2.Практиката в чужбина ще развие предприемаческите способности, ще насърчи увереността в собствените сили и спомогне за създаване на активно европейско гражданство.
3.По време на обучението се очаква постигане на напредък и личностно развитие на участниците. Мобилността служи за подобряване на взаимното разбирателство и културните отношения в ЕС и засилване на икономическото и социалното сближаване на държавите-членки.

ВАЛИДИРАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИЕТЕ ОТ ПРАКТИКАТА

Валидирането и признаването на придобитите умения ще се извършва от партньорската организация.
Темите, които са предвидени в работните програми в края на всеки работен ден ще бъдат обсъждани за отчитане на резултатите.
По време на мобилността директорът на училището ще извърши мониторинг като посети Италия и наблюдава работните посещения.
На всеки участник ще бъде издаден Сертификат Europass мобилност за периода на престой в Италия.Европейска добавена стойност


Според специфичните цели на програмата "Еразъм+" в сферта на професионалното образование и обучение - повишаване пригодността на заетост на младежите и улесняване на прехода им към пазара на труда; повишаване на ключови компетентности и умения; засилване на международното измерение на образованието и обучението, чрез сътрудничество между институции на държави по програмата и държави партньори в областта на професионалното образование и обучение.

Оценка

Анкетиране на учениците в началото при стартиране на проекта и след приключване на мобилността в Италия. Целта на анкетите е да се проследят положителните промени при участниците. Ще споделят за ползите и слабите страни на мобилността. Възможностите, които предоставя. Ще се състои защита на производствената практика от учениците след завръщането им в България. Учениците ще представят презентации, в които да представят най-забележителните моменти по време на практиката и отчет за проведената практика. Финални доклади от приемащата ни страна с оценка на проведената мобилност. Финални доклади от придружаващите учители за мобилността

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Популяризирането на проектните резултати ще открои какво точно сме постигнали с мобилността на ученици. Брошурите, създадени за този проект ще се разпространяват заедно с рекламните брошури на гимназията, за да могат хората от цялата страна да се информират. По време на Панорамата на професионалното образование участниците в проекта ще презентират резултатите от мобилността. На Деня на отворените врати на гимназията ще се организира конкурс за учениците на тема "Моят домашен любимец".
Подробна информация за проекта ще бъде представена пред педагогическия съвет, на сайта на училището, в рекламните дипляни, местни медии и другите селскостопански училища. Участниците в проекта трябва да почувстват, че са били полезни и трудът им по време на обучението е бил оценен.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню