"Въоръжена /физическа/ охрана" -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"Въоръжена /физическа/ охрана"

Информация > ОП до 15.09.2014г.


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЗОП, С ПРЕДМЕТ:


"Въоръжена /физическа/ охрана в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора и пропускателен режим, ред и сигурност на учениците, педагогическия персонал и служителите, както и на външни лица в района на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора и осигуряване на физическа охрана при осъществяване на учебния процес, по време на междучасията, на  извънкласни мероприятия, родителски срещи и др. на територията на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П. ПАВЛОВ" - Стара Загора.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню