Информация -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информация

Информация > ОП до 15.09.2014г.
 


ПГВМ „Иван П. Павлов”-Стара Загора
бул.”Св. Патриарх Евтимий”№21

на основание Заповед № 410/27.11.2013г. на Директора и във връзка с писмо № 21-2329/01.11.2013г. на МЗХ и чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А
   ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За определяне на наемател на имот публична държавна собственост, находящ се в гр.Стара Загора, бул.”Св. Патриарх Евтимий”№21, представляващ част от обект: „Столова за хранене”, с площ от ,00 кв.м.- /четиристотин и пет кв.м./.
Начална тръжна месечна наемна цена 890,00 – осемстотин и деветдесет лева /без ДДС/. Срок на договора за наем 10-десет години.
  Търгът ще се проведе на 08 януари 2014 г. от 10,00 часа в сградата на ПГВМ „Иван П. Павлов” - Стара Загора, бул.”Св. Патриарх Евтимий”№21.
 Желаещите да участват в търга могат да получат тръжни книжа и да внесат депозит за участие в размер на 200,00 лв. в касата на ПГВМ „Иван П. Павлов”- Стара Загора, най-късно до 15,00 часа на 06 януари 2014 г.
 Заявленията за участие в търга се подават до 14,00 часа на 07 януари 2014 г., в канцеларията на ПГВМ „Иван П. Павлов” - Стара Загора, ет.2.
 Оглед на обекта: Всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа до 06.01.2014 г.


 Телефони за информация: 042 / 607 767
                                            042 / 607 381


*************


Съгласно Заповед №320/20.11.2013 година на директора на
ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора за

определя за наемател на част от обект "Столова за хранене" с площ 115 кв.м, разположен в двора на ПГВМ "Иван П. Павлов" - Стара Загора, бул."Св. Патриарх Евтимий"№21, публична държавна собственост - "Маргаритови" ООД.


Заповед №320/20.11.2013г.


************


ПГВМ "Иван П. Павлов"- Стара Загора
бул."Св. Патриарх Евтимий"№21

на основание Заповед № 102 / 10.10.2013г. на Директора и във връзка с писмо № 21-1824/20.09.2013г. на МЗХ и чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А
       ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

   За определяне на наемател на имот публична държавна собственост, находящ се в гр.Стара Загора, бул."Св. Патриарх Евтимий"№21, представляващ част от обект "Столова за хранене", с площ от 115,00 кв.м.- /сто и петнадесет кв.м./.


за повоче информация тук

********* 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню