Административни услуги -

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Административни услуги

ИнформацияНАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА „ИВАН ПАВЛОВ“ – СТАРА ЗАГОРА
________________________________________
+ 6006, гр. Стара Загора, обл. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21,  п.к. 128
' 042/ 607 767 - тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 ,
e-mail: pgvmsz@abv.bg,  http://www.pgvm-bg.com                                                                          УТВЪРДИЛ:
                                                                       
                                                  Д-Р КАМЕН ЯБЪЛКАРОВ
                                                                Директор на НПГВМ „Иван Павлов“


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

предоставяни от НПГ
ВМ „Иван Павлов“ – Стара Загора,
съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от
Наредбата за административното обслужване

Административна услуга
на организация, предоставяща
обществени услуги

Правно основание

Информация
за услугата

1

Издаване на удостоверение, че детето е записано като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - чл. 17, ал. 3, т. 4

Ред за предоставяне
(по административен път;      
без заявление )

2

Издаване на удостоверение, че детето е  ученик/ученичка в дневна форма на обучение

Да послужи пред различни институции

Ред за предоставяне
(устно; без заявление)

3

Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Закон за предучилищното и училищното образование -
чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147,
чл. 148, чл. 149

Ред за предоставяне
Заявление до РУО –
Стара Загора

4

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Закон за предучилищното и училищното образование -
чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл. 149

Ред за предоставяне
Заявление

5

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Закон за предучилищното и училищното образование -
чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Ред за предоставяне
Заявление

6

Издаване на диплома за средно образование на учениците, завършили пълния курс на средно образование и положили предвидените в учебния план изпити, по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 133

Ред за предоставяне
(без заявление)

7

Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 128, чл. 131, чл. 133

Ред за предоставяне
Заявление

8

Издаване на удостоверения и свидетелства за професионално образование и професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация от професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни и духовни училища, обединени училища, средни училища, профилирани гимназии, специални училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение

Закон за професионалното образование и обучение -
чл. 38 и чл. 39

Ред за предоставяне
(без заявление)

9

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – чл. 45

Ред за предоставяне
Заявление

10

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 84, т. 6в

Ред за предоставяне
Заявление

(бланка от МОН)

11

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 101

Ред за предоставяне
(без заявление)

12

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 140, ал. 4

Ред за предоставяне
Заявление

13

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – чл. 63, ал. 1, т. 3

Ред за предоставяне
Заявление

14

Издаване на удостоверения и свидетелства за валидиране на професионална квалификация от професионални гимназии, училища по изкуствата и спортни училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение

Закон за професионалното образование и обучение -
чл. 40

Ред за предоставяне
Заявление

15

Издаване на удостоверения за валидиране на комптентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 168

Ред за предоставяне
Заявление

16

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 133, ал. 3

Ред за предоставяне
Заявление

17

Издаване на европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация от училища, осъществяващи професионално образование и обучение, центрове за професионално обучение и професионални колежи

Закон за професионалното образование и обучение –
чл. 38, ал. 6

Ред за предоставяне
Заявление


     Заявленията за предоставяне на административни услуги  се приемат и регистрират от техническия изпълнител всеки работен ден:
от 8.00 до 15.00 часа
в канцеларията на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“,  

гр. Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий № 21, 2 етаж,  тел. 042 607 364,  0878190347.  
За писмени заявления се считат и заявлeнията получени по пощата, по куриер или по електронен път на адрес pgvmsz@abv.bg.
Образци на заявленията може да се получат на място в канцеларията на училището или да се изтеглят от таблицата.
Такси за услугите не се дължат.
Органите
, осъществяващи контрол върху предоставянето на услугите, са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Стара Загора.
Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата, е по Административнопроцесуалния кодекс.  

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню